Sydbottens Natur och Miljö - naturskyddsföreningen i Sydösterbotten

Hans Hästbacka

 

När beslutet om att bygga en cellulosafabrik i Kaskö togs, kallade lantmätaren och naturvännen Gunnar Gröndahl från Dagsmark till ett möte i februari 1973, där man beslöt att grunda en naturskyddsförening som motvikt till fabriken Metsä-Botnia i Kaskö. Ända sedan starten har en av föreningens viktigaste uppgifter varit att bevaka Metsä-Botnias verksamhet och fortgående kräva en så god rening som möjligt av fabrikens utsläpp i havet och luften. Med facit i handen 1999 kan man säga, att föreningen lyckats med sin viktiga uppgift - och att Metsä-Botnia radikalt kunnat skära ner på sina utsläpp genom processomläggningar och nya reningsanläggningar.

Lika väl har inte föreningen lyckats med att bibehålla sina medlemmar, som var 400 från början och som nu 1999 minskat till knappt 100. Trots det fortsätter föreningen med sina regelbundna aktiviteter; exkursioner och föredragstillfällen för medlemmar och allmänheten, bevakning av miljöärenden såsom strandgeneralplaner i verksamhetsområdet som i första hand omfattar Kristinestad och Närpes och enskilda projekt där restaureringen av Tegelbruksbacken i Kristinestad som ängs- och betesmark är det främsta.

 

Sydbottens Natur och Miljö
Kauhaneva
  Till Sydbottens Naturs och Miljös årliga aktiviteter hör olika exkursioner. Här är föreningen på sin försommarexkursion till Kauhaneva nationalpark i början av juni 1999. - Foton: Hans Hästbacka

[Tillbaka till Sydbottnisk Natur]