Början     •    Föregående   •  Projekt Pörnullbacken  •  Nästa   •   Länkar

Projektet Pörnullbacken

I augusti 1994 genomförde Roger Engelmark och Johan Linderholm från Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet en miljöarkeologisk undersökning vid Pörnullbacken och Kaparkullen (3). Engelmark är professor vid institutionen med ansvar för undersökningar i hela Sverige. Linderholm är doktorand. Jordproverna analyserades med avseende på fosfathalt, glödförlust och magnetisk suceptibilitet. Det undersökta området vid Pörnullbacken hade tydliga indikationer på bosättning. Med tanke på fornlämningsmiljön med gravar i närheten och fornföremål som registrerats redan från 1830-talet bedömdes området som lämpligt för en utgrävning. Med tanke på framtida boplatsutgrävningar är det av intressant att konstatera att markkemiska undersökningar kan ge tillförlitlig information om det aktuella området brukats eller utnyttjats som boplats under förhistorisk tid.

Svenska Österbottens förbund genomförde i samarbete med Umeå universitet under några sommarveckor 1995 och 1996 provgrävningar på Pörnullbacken. Grävningsresultaten var intressanta och ett treårigt projekt med stöd från Interreg Kvarken-MittSkandia kunde inledas 1997. Utöver SÖF och Umeå universitet deltog Österbottens museum och Österbottniska Fornforskningssällskapet i arbetet. Museiverket beviljade grävningstillstånd. FD Karin Viklund har varit ansvarig för projektets forskningsdel. Den totala budgeten uppgick till ca 3,5 Mmk.

Forskningsplanen syftade till att

  1. komplettera bilden av bebyggelseutvecklingen, särskilt under vikingatid,
  2. ta fram ny kunskap om de österbottniska järnåldershusen,
  3. klarlägga den agrara ekonomins karaktär, handel och hantverk samt
  4. som slutmål föreslå en rekonstruktion av en bondgård från järnåldern.

Projektet syftade också till att höja kompetensen bland forskare och studerande från Öster- och Västerbotten. Av denna anledning genomfördes utgrävningarna i huvudsak som ledda seminariegrävningar för sammanlagt ett tjugotal arkeologistuderande från Finland och Sverige.

Början     •    Föregående   •  Projekt Pörnullbacken  •  Nästa   •   Länkar

TillbakaBack