Sisältö

Arkistolähteet | Painetut lähdejulkaisut | Kirjallisuus | Lähdeviitteet

[Takaisin]

• LÄHTEET •

A r k i s t o l ä h t e e t

Riksarkivet (RA)

 • Kommersekollegiet. Huvudarkivet. Registratur BIa
 • Reinhold Ruuths samling E 5240
 • Landshövdingarnas skrivelser. Österbotten
 • Momma- Reenstierna samlingen
 • Riksdagsresolutioner
 • Riksregistratur
 • Rydboholms samling
 • Skokloster Avdelningen II
 • Tottska samlingen

Krigsarkivet (KrA)

 • Amiralitetsarikvet (AKA)
 • Amiralitetskollegiet (AmK)
 • Amiralitetskollegiets registratur (AKR)

Kansallisarkisto (KA)

 • Pietarsaaren raastuvanoikeus KA h1
 • Kokkolan pitäjän käräjät KA rr 13.

Pietarsaaren keskusarkisto (PKA)

 • Talouspöytäkirjat

Pietarsaaren kaupunginmuseo (PKM)

 • Laivanpiirustukset 1758-1900
 • Merimiesarkisto 1782-

 

P a i n e t u t   l ä h d e j u l k a i s u t

Stiernman I-1753 =

Samling Utaf Kongl. Bref, Stadgar och Förordningar A. Angående Sweriges Rikes Commerce, Politie och Oeconomie Uti Gemen, Ifrån Åhr 1523 in til närwarande tid. Uppå Hans Kongl. Mj:ts Nådigaste Befallning Giord af And. Anton Stiernman. I-III. Stockholm 1747-1753.

Författningssamling för Kongl. Maj:ts Flotta på nädigste befallning utarbetad af S. W. Gynther I-VII (FKMF), Härnösand 1851-1861.

 

K i r j a l l i s u u s  

Alanen 1957 =

Alanen, Aulis J., Die Aussenhandel und die Schiffahrt Finnlands im 18. Jahhundert. Helsinki 1957.

Aspegren 1765 =

Aspegren, Hans Henric, Beskrifning öfwer Pedersöre sokn i Österbotten 1765, Witterh. Acad Handl. I. T. Åbo 1765.

Berg 1970 =

Berg, Lars O., Karolinsk flotta. Studier och tabeller. Forum navale. Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet Nr 25. Uppsala 1970.

Börjeson 1942 =

 

Börjeson, Hjalmar, Sjökrigsmaterial och skeppsbyggnad åren 1612-1679. Svenska Flottans Historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Första bandet. MCMXLII. Malmö 1942.
Börjeson 1943 = Börjeson, Hjalmar, Sjökrigsmaterial och skeppsbyggnad åren 1680-1720. Svenska Flottans historia. Örlogsflottan i ord och bild från dess grundläggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Andra bandet. MCMXLIII. Malmö 1943.
Dahl 1982 = Dahl, Heimer, "The Roots of European Technological Superiority, A comparative study of the relation between potential for technological and political structure. VI Valtakunnalliset tekniikan museopäivät 15- 16.4.1982. Helsinki 1982.

Ekman 1942 =

Ekman, Carl, Skeppsgårdar och varv under äldre Vasatid. Svenska Flottans Historia I. (ks. edellä). Malmö 1942.

Glete 1985 = Glete, Jan, De statliga örlogsflottornas expansion. Kapprustningen till sjöss i Väst- och Nordeuropa 1650-1680, Robert Sandberg (red.), Studier i äldre historia tillägnade Herman Schück 5.4.1985, Stockholm 1985.
Hall&Halldin 1963 = Hall, Nils och Halldin, Gustaf, Skeppstyper. Svenskt skeppsbyggeri. En översikt av utvecklingen genom tiderna. Huvudredaktör Gustaf Halldin. Malmö 1963.
Halldin 1963 = Halldin, Gustaf, Allmän orientering. Svenskt skeppsbyggeri av utveckling genom tiderna. Huvudredaktör Gustaf Halldin. Malmö 1963.
Jokipii I 1956 = Jokipii, Mauno, Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat I. Historiallisia Tutkimuksia 48:1. Helsinki 1956.
Jokipii II 1960 = Jokipii, Mauno, Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat.II. Historiallisia Tutkimuksia II. Helsinki 1960.
Kaila 1931 = Kaila, E. E., Pohjanmaa ja meri 1600- ja 1700-luvuilla. Talostieteellinen tutkimus, Historiallisia Tutkimuksia 14. Helsinki 1931.
Pohjanpalo 1965 = Pohjanpalo, Jorma, Suomi ja merenkulku. Mitä-Missä-Milloin -sarja. Helsinki 1965.
Röding I-IV 1793-1798 =

Allgemeines Wörterbuch der Marine in allen europaeischen Seesprachen nebst vollstaendigen Erklaerungen von Johann Hinrich Röding Mit Kupfern Zu finden Hambrug, bey Licentiat Nemnich und Halle, bey Johann Jacob Gebauer (1793-1798). Monumenta Nautica Historica Selecta. Edenda curavit 'Nederlandse Verenigung voor Zeegeschiedenis' Editio nova ope expressa No 1, Uitgeverij Graphic Pubrisher Amsterdam-Holland (1969).

Stjerncreutz 1863 = Suomalainen Meri=Sanakirja, kirjoittanut Albin Stjerncreutz, Öwerstiluutnantti ja Ritari.Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 28 Osa. H elsinki 1863.
Sondén 1911 = Sondén, Per, Bröderna Momma-Reenstierna. Ett bidrag till den svenska handel s och industrins historia på 1600-talet. Sveriges Historiska Tidskrift. Stockholm 1911.
Svenska flottans historia  
Svensson 1962 =

Svensson, Sam, kuvitus Macfie, Gordon, Purjelaivan tarina, Amsterdam 1962.

Tegengren 1935 = Tegengren, Helmer, Örlogsflottans fartygsbyggnader i Österbottnisk under den karolinska tider. Budkavlen 1/1935, Åbo 1935.
Toivanen 1982 = Toivanen, Pekka, Bröderna Mommas skeppsvarv i Jakobstad 1666-1672. Jakobstads museums publikationer nr 15. Jakobstad 1982.
Toivanen 1984 = Toivanen, Pekka, Innovationer inom det österbottniska skeppsbygget under den karolinska tiden. Maritmhistorisk konferens Bottnisk kontakt II. Ålands landskapsstyrelse, museibyrån 3-5 februari 1984. Huvudtema: Handel och handelsvägar. Redaktör Marita Karlsson, Mariehamn 1984.
Toivanen 1987 = Toivanen, Pekka, Österbottnisk skeppsbyggnad under stormaktstiden. Kustbygd och centralmakte 1560-1721. Studier i centrum-periferi under svensk stormaktstid. Redigerad av Nils Erik Villstrand. Skifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland. Nr 546. Helsingfors 1987.
Toivanen I 1993a = Toivanen, Pekka, Kustaa Vaasan ja kruununlaivanrakennustoimintaa. Navis Fennica. Suomen merenkulun historia, I osa Puuruuhista syvänmerenpurjelaivoihin. Suunnitellut ja toimittanut Erkki Riimala. Porvoo 1993.
Toivanen I 1993b = Toivanen, Pekka, Kruuunupyyn edistyksellinen kruununvarvi. Navis Fennica I (ks. edellä). Porvoo 1993
Toivanen I 1993c = Toivanen, Pekka, Valtameri kutsuu. Navis Fennica I (ks. edellä). Porvoo 1993.
Unger&Börjeson 1943 = Unger, Gunnar och Börjeson, Gustaf Halldin, Örlogsbaser och varv 1680-1720. Svenska Flottans Historia II (ks. edellä). Malmö 1943.
Zettersten I 1890 = Zettersten, Axel, Svenska flottans historia åren 1522-1634. Stockholm 1890.
Zettersten II 1903=

Zettersten, Axel, Svenska flottans historia åren 1635-1680. Stockholm 1903.

Åkerblom I 1950 = Åkerblom, K. V., Pedersöre historia I. Jakobstad 1950.

 

 

L ä h d e v i i t t e e t

  1. Olaus Magnus 1839.
  2. Friberg 1983, mm. s. 29-34, 124-155, 290-361.
  3. Zettersten 1890, s. 313-314; Kaila 1931, s. 211; Tegengren 1935, s. 3-4; Halldin 1963, s. 36-38.
  4. Jokipii I 1956, s. 361-367.
  5. Jokipii I 1956, s. 362-363.
  6. SRA Oxenstiernska samlingen, Klas Trottska samling vol. 3, Klas Trott till Lorentz Freese 13.1.1653; Trottska samlingen, Klas Trotts samling 34, Peder Werne till Olav Strömskiöld med bilaga 5.6.165, Trottska samlingen vol 35, Christian Wernbergs intyg 26.5.1655, Oxenstiernska samlingen, Botvid Höök till Gabriel Oxenstierna 4.12., 16.3.1655, 20.6.1656 ja Botvid Höök till Daniel Wulff 16.1.1653, 6.2.1679; Halila I 1942, s. 1-21; Åkerblom I 1953, s. 157-158, 368; Jokipii 1956, s. 363-365; Jokipii II 1960, s. 9-11.
  7. Åkerblom I 1950 s. 157.
  8. Åkerblom I 1950 s. 157-158; Toivanen1982, s. 25.
  9. RA Oxenstiernska samlingen. Gabriel Bengtsson Oxenstierna vol. 1. Botvid Höök Korsholmasta 4.12.1652, 30.12.1655, 20.6.1656 ja Turusta 16.3.1655 Gabriel Oxenstiernalle sekä Korsholmasta 16.1. ja 6.2.1659 Daniel Wulffille; Åkerblom I 1950, s. 368; Jokipii 1956, s. 363-364; Toivanen 1982, s. 26.
  10. RA Tottska samlingen. Klas Totts samling vol. 3, Klas Tott Tukholmasta Lorentz Freeselle Uuteenkaarlepyyhyn 20.3.1653 ja 16.6.1653 vastauksineen; Ibid. vol. 34, Klas Tott Tukholmasta 13.1.1653 Lorentz Freeselle Uuteenkaarlepyyhyn; Ibid. vol 35, Peder Werne Uudestakaarlepyystä 5.6.1655 Olav Strömskiöldille liitteineen: Christian Wernbergin takuusitomus 26.5.1655
  11. RA Tottska samlingen, Klas Totts samling vol.10, Johan Forsman Uudestakaarlepyystä 11.4. ja 13.10.1667 kamreeri Måns Låckille; Jokipii I 1956, s. 365.
  12. KA rr8:40, Kokkolan kesäkäräjät 26. -27.8.1653; RA 13.:296, Kokkolan syyskäräjät 13.11.1673; RA 13:596v, -598 ja 601v-602, Kokkolan kesäkäräjät 26. -27.8.1674; Kaila 1931m s. 281-299; Mickwitz-Möller 1951, s. 104-108M Jokipii I 1956, s. 365.
  13. RA Skokloster Avdl. II vol. 36 fol. 141 - 142, Pietari Brahe Tukholmasta 11.5.1661 Henrik Cortelle ja Brahen kirjekonsepti Bogesundista Cortelle 16.10.1661; RA Rydboholm vol. 5, Henrik Corte Raahesta 22.6. ja 15.9.1661 Pietari Brahelle; Ibid. vol. 12, Samuel Långh Raahesta 9.9.1670 Pietari Brahelle; Jokipii I 1956, s.365-366; Toivanen 1990, s. 379-380.
  14. KBSF II, Dockholm 1750, s. 467-469: "Patent om tullfrihet på skepp 1646"; FKMF V, Hernösand 1958, s. 675; Toivanen 1987, s. 353-354.
  15. Hall&Halldin 1963, s. 79-90; Lauridsen 1981; Glete 1985, s. 257-271; Toivanen 1987, s. 356-357.
  16. Toivanen 1987, s. 356.
  17. Sondén 1911, s. 143-150; Toivanen 1982, s. 11-18; Toivanen 1987, s. 356.
  18. MM. Toivanen 1982, s. 19-23 ja Toivanen 1987, s. 356-358.
  19. Toivanen 1982, s. 39.
  20. RA. Privata samlingar. Berthold Ruuths arkiv. Abraham Mommas räkenskaper 168-69.
  21. RA Momma-Reenstierna samlingen E 2544. Elias Eliasson Gavelius Pietarsaaresta 1.10.1666 Abraham Mommalle Tukholmaan; Toivanen 1982, s. 54.
  22. RA Momma-Reenstierna samlingen E 2493, Elias Eliasson Gavelius Pietarsaaresta 14.11.1666 ja 31.12.1666 Abraham Mommalle Tukholmaan; Ibid. "544, Jakob Reenstierna Tukholman pormestarille ja raadille 21.4.1673; Ibid. Jakob Reenstierna Abraham Reenstiernalle 8.5.1672; Toivanen 1982, s. 54.
  23. RA Momma-Reenstierna samlingen E 2493, Elias Eliasson Abraham Mommalle 14.11 och 31.12.1666; Ibid. E 2544., Jakob Reenstierna Tukholman kaupungille 21.4.1673; Toivanen 1982, s. 71; Toivanen 1987, s. 357.
  24. RA Momma-Reenstierna samlingen E 2544, Jakob Reenstierna Tukholman kaupungille 21.4.1673; Ibid., E 2485, Jakob Reenstierna Abraham Reenstiernalle 8.5.1672: "Het finlänske Wapn#,. Skeppare Nils Perssons sterbhus mot Jonathan Planck ang. 1 043 RDr 24 öre; Börjesson 1932, s. 226-227; Toivanen 1982, s. 71-73; Toivanen 1987, s. 358.
  25. KA h12:202v-203 Rådsurätten i Jakobstad 24.3.1669; RA Momma-Reenstierna samlingen E 2544, odat. skeppslängd; Ibid.; Räkenskaper i Reenstiernakonkursprocesspapper; Lyberg 1949, s. 56; Toivanen 1982, s. 76-79.
  26. Söderhjelm 1907, s. 264-265: käännetty hollannista ruotsiksi Jakobstads historia I varten tuolloisessa Svenska arkivbyrån:ssa; RA Momma-Reenstierna samlingen E 2544. Luettelo Jakob Reenstiernan aluksista; Ibid. E 2571, Abraham Reenstiernas affärer med Amiralitetet; Toivanen 1982, s. 55; Toivanen 1987, s. 358.
  27. AKR 1684 3.12.; Nicander 1935, s. 12.
  28. RA Resolution på Österbottniska prästerskapets besvär given 23 okt. 1684; Nicander 1935, s. 13.
  29. KrA AKR 1673, s. 385, 387, ja 631, 641-642 ja 1674:437 ja 631; AMK skrivelser 23.6.1673, 3.10.1674 Nicander 1935, s. 17.
  30. KrA AKA Örlogsflottans räkenskaper, VI, s. 4590-4763; Nicander 1935, s. 23.
  31. Röding I 1794, s. 412-413.
  32. Svensson 1962, s. 10-11; Hall&Halldin 1963, s. 80.
  33. Svensson 1962, s. 10-11; Hall&Halldin 1963, s. 80. ja 85, kuva 128.
  34. KrA AKR 1679 5.8.; KrA AmKIH 1675:728-728v, Pehr Pehrsson Aspe AmK:lle 12.7.1675; KaA AmKR 1676; 728-728v, Aspe Anders Ohlsson Rosenbohm 18.2.1676; Nicander 1935, s. 25; Toivanen 1987, s. 360.
  35. Berg 1970, s. 79 ja 82-83; Nicander 1935, s. 32-36.
  36. KrA AmKR 1690:1094-1099, AmK Christoffer Wernfelt och Gusta Grass 15.5.1690; Toivanen 1987, s. 360-361.
  37. KrA AmKih 1684:372-372v, Didrich Wrangel AmK.lle; Ibid., AmKR 1703-1704; Ibid,. Ameralitetskollegiums samling av oordnade skeppslistor, "Örlogsflottans Till- och Aftagande ifrån Anno 1691" (vuoteen 1721); Nicander 1935, s. 35-36; Toivanen 1987, s. 361.
  38. Svensson 1962, s. 20 ja 39.
  39. Svensson 1962, s. s. 39.
  40. Nicander 1935, s. 33-34; Berg 1970, s. 83-85; Toivanen, 1987, s. 361.
  41. KrA AKA, Örlogsflottans räkenskaper 1676 VI, s. 459-4763; Ibid,. AKR 1679 21.3.; Nicander 1935, 24-25.
  42. RA Landshövdingarnas skrivelser: Österbotten 1679; KrA AKR 1679 28.8. ja 2.9.; nicander 1935, s. 25-26; Svensson 1962, s. 26 ja 13.
  43. KrA AKA Örlogsflottans räkningar 1684 VIII; RA Landshövdingarnas skrivelser. Österbotten 4.11. ja 16.12.1691; Komentaja Christoffer Wernich-Wernfelt toimi Cronoholman veistämön johtajana 1682-9.10.1691. Hän hukkui purjehtiessaan Cronoholmasta myrskyssä kotiinsa Mustasaareen.
  44. Hall&Halldin 1968, s. 85, kuva 128.
  45. KrA Eb:501 4.11.1690; Kaila 1931 s. 277; Nicander 1935, s. 34-35.
  46. KrA AKA, Örlogsflottans räkenskaper 1676 VI, s. 4590-4763; Nicander 1935, s. 23.
  47. SRA, RR 23.12.1682; Toivanen 1993, s. 260.
  48. SRA, RR Kommersekollegiet. Huvudarkivet. Registratur 1694-1699. Toivanen 1989 , s. 381-384; Toivanen 1993, s. 361.
  49. Pohjanpalo 1965, s. 73-74.
  50. RA RR Kommersekollegiet. Huvudarkivet. Registratur 1693-1708.
  51. RA Kommersekollegiet. Huvudarkivet. Registratur 1693-1708.
  52. KrA, Amiralitetskollegiets arkiv, "Örlogsflottans till-och avtagande ifrån 1691".
  53. RA Kommersekollegiet. Huvudarkivet. Registratur 1706 BIa:55-56, 1707 BIa:57-58 ja 1708 BIa:59.

[Takaisin]

Arkistolähteet | Painetut lähdejulkaisut | Kirjallisuus | Lähdeviitteet |