Bondeseglation

Föregående       Innehåll        Nästa        Tillbaka       Källor

            1556 års seglation på Stockholm

Gjordes 35 leveransbesök i Stockholm. Båtar var den tunga posten i bygdens export jämte smörAnders Bures (Andreas Bureus) karta över Norden 1626

Del av Anders Bures (Andreas Bureus) karta över Norden 1626. Kartbilden och då särskilt kuststräckan, är här för första gången igenkännlig.

 

Varuslag Närpes Musta-saari Peders-öre Karleby Summa
Värde
Smör (lispund)
670
1770
1600
590
4630
11.010
Lax (tunnor)
-
10
54
36
100
2.000
Salt strömming (tunnor)
-
1840
900
330
3070
24.520
Torrfisk(lispund)
170
570
1360
340
2440
2.440
Tran (åm)
3
20
101
26
150
5.300
Kutskinn (st)
20
570
2060
220
2870
540
Gråskinn (st)
-
215
430
25
670
70
Båtar (st)
54
-
-
-
54
810
 
Summa mark 46.690

Österbottnisk införsel till Stockholm år 1556. Jern 1980.

 

Skuta på Bottenviken


Skuta på Bottenviken. Detalj ur Bures karta.

 

 

 

För att ge ett överskådligt exempel på intensiteten i bygdens seglation och skeppsbyggeriets omfattning har vi valt år 1556. Detta år gjordes inte mindre än 35 leveransbesök i Stockholm. Antalet bondeleverantörer från hela Österbotten var 709.

Vid dessa besök levererade Närpes följande varor och kvantiteter: Båtar 64 st, smör 30 tunnor och 13 lispund = 4.190,5 kg. Id 66,5 lispund = 565,25 kg, Gäddor 82 lispund = 697 kg. Braxen 9 lispund = 76,5 kg. Sik 8 lispund = 68 kg. Abborre 1 lispund = 8,5 kg. Mörtar 5 tunnor ca 400 kg. (Skall ej jämföras med smörtunnan som vägde 136 kg). Kött 1 tunna, bockskinn 11 st, kalvskinn 1 decker, 9 st = 19 st, kohudar 3 st, näver 385 klovar samt 1 tunna tjära.

Eftersom tullen började upptas först i augusti år 1556 kommer de stora vårleveranserna av under vintern byggda båtar inte till synes i räkenskaperna.

Av leveransen framgår att båtar var den tunga posten i bygdens export jämte smör. Fiskleveranserna intog en underordnad plats och synes under hela exportperioden varit av ringa omfattning. Närpes var tidigare känt som en stor näverexportör, men denna export började allt mera avta under periodens slutskede, då tjäran och hudar kom att spela en betydande roll.

Nu frågar man sig, om det kunde vara lönsamt för en skeppare att segla till Stockholm från Närpes med en last av högst 300-400 kg i båten. Men av seglationslistorna framskymtar det vid olika tillfällen, att skepparens huvudsakliga ärende till Stockholm var en båtleverans och i samband härmed fördes fisk, smör etc. med på färden. Man får också komma ihåg, att skepparna vid återresan fört betydande importvaror med sig till hemorten.

Båtexporten var imponerande om man ställer den i ljuset av vad dåtida skeppsbyggerier i Sverige och Finland kunde åstadkomma. Utan överdrift kan man nog våga påstå att ca 90% av all båtexport på Stockholm kom från Närpes. Skeppsbyggerierna i Närpes levererade t.ex. alla båtar för tullens behov och de flesta av slottet inköpta båtar för varierande behov synes av tullängderna ha levererats från Närpes.

En sak som ofta diskuterats i sjöfartskretsar har varit storlekstypen av de farkoster bondeseglarna använde sig av. Och detta är ett mycket intressant kapitel. Det har nämligen visat sig att de mest gångbara och för ändamålet lämpligaste båtarna har varit av typen större skötbåtar om 1 till 1 1/2 lästs dräktighet. Längden var omkring 8-10 meter. I leveranserna från Närpes ingick s.k. 5 bords båtars vilka närmast skulle motsvara större skötbåtar. Men leveransvariationerna var stora från 2-bords båtar till skutor om 30 läster.

Bondeskutor

Vad beträffar lästetalets omräkning i ton och kg är meningarna mycket delade. Volmar Sylvander framhåller i Kalmar slotts och stads historia tryckt 1865 att man i gamla tider räknade 1 läst till 12 skeppspund el. 15 tunnor smör. 1 läst skulle då få ett kilotal: 1 tunna smör = 136 kg = 136 x 15 = 1.940 kg. Anda åter har räknat, att 1 läst skulle motsvara 1.250 kg. Man skilde mellan s.k. svåra läster och vanliga läster. En svår läst motsvarade ett högre kg-tal. Enligt Nils Friberg var den vanligaste lastvikten 6-10 ton i de österbottniska bondeseglarnas långfärdsbåtar. Närpes handelsflotta under medlet av 1500-talet var till antalet betydande.

Enligt Närpes historia band II sid 273 utklarerades från Kristinestad år 1694 16 bondefartyg av vilka de flesta voro från Närpes.

Nästa: Skeppare från Närpes åren 1541-1608


Föregående       Innehåll        Nästa        Tillbaka       Källor
sydaby.eget.net