Strandfloka

Strandloka

 

Strandloka - Rantaputki - Scots Lovage (Ligusticum scothicum), a. Domarkobban 12.8.2006. b. Sandkobban 19.7.2005. Photo: ©2005-2006 Staffan Storteir

sydaby.eget.net