Tistelfjäril - Ohdakeperhonen

Tistelfjäril - Ohdakeperhonen. Sideby 24.8.2009. Photo: ©2009 Staffan Storteir

sydaby.eget.net