Havsörn - Merikotka

 

Havsörn - Merikotka. Sideby 17.9.2010. Photo: ©2010 Staffan Storteir

sydaby.eget.net