Wood Anemone (Anemone nemorosa) - Valkovuokko - Vitsippa

Wood Anemone (Anemone nemorosa) - Valkovuokko - Vitsippa, Lappfjärd, Storholmen 8.5.2012. Photo: ©2012 Staffan Storteir

sydaby.eget.net