The Friends of the Finnish American

Contributed by Alicia Marshall

 

Persons from left to right:

I. (Upper row) Mr. Joel Öst from Västersundsby, Pedersöre. Mr. Bruno Sundblad from Kristinestad. The association's treasurer, Mr. Victor Holmström from Nykarleby, and chairman Paul Lindström from Nykarleby. Mr. Mathias Wilson from Maxmo. Mr. Emil Öst from Västersundsby, Pedersöre

II. Mr. Victor Gåström from Nedervetil. Miss Ida Aurora Wickström from Helsingfors. Mr. Frank Henrikson from Sandsund Jacobstad. Mr. Bror Holmquist from Nykarleby. Miss Lydia Kurtén from Tammerfors. Mr. John Carlson from Övermark. Mr. Henry Sandholm from Korpo.

III. Mr. E.A. Hedman President of the Finland Steamship Co. Agency in New York, from Vasa. Manufacturer C.G.F. Lindstrand, from Vasa. Mr. Willie Sandström from Sandsund, Jakobstad. Mr. Thomas Stenius from Helsingfors.

IV. (Lower row) Mr. Andrew Wicklund from Larsmo, who tenderly holds the symbol for the constant deficit of the Finnish American. Mrs Anna Antell from Helsingfors. Mr. Geo. Ervast from Helsingfors.

Members of the association Finska Amerikanarens Vänner (Friends of the Finnish American Newspaper). Photo published in "Finska amerikanaren Torsdagen Den 3 Februari 1909" (Finnish American Thursday 3 Feb 1909).

Photo owned by Alicia Marshall

 

Original caption in Swedish for the photo above:

Ofvanstående bild framstäiler en del af Sällskapet, Finska Amerikanarens Vänner. Från andra profsittningen hade några uteblifvit, bland dem Miss Hanna Norrgran, F.A:s oföränderligt, trofasta gynnarinna, och Mrs. Helga Koch född Eklund, som på ett synnerligen, framstående sätt ofta medverkat vid fester för tidningen.

I. I midten på öfversta raden, räknadt från vänster till höger, ha vi Sällskapets kassör och ordförande, Messrs. Victor Holmström och Paul Lindström, båda hemma från Nykarleby och gamla medlemmar af Sällskapet. Mr. Holmström har inlagt stor och högt uppskattad förjänst i omhänderhafvandet af den ansvarsfulla och kräfvande kassörsbefattningen, hvilken han vid alla de olika tillfällena skött med största reda och plikttrohet. Till höger om Mr. Lindström står Mr. Mathias Wilson, från Maxmo, medlem i Sällskapet från dess första begynnelse och som i likhet med ordföranden och kassören alltid varit redo att ställa sig till Sällskapets förfogande. Till höger om Mr. Wilson synes Mr. Emil Öst och ytterst till vänster i samma rad hans broder Mr. Joel Öst, båda hemma frän Västersundsby, Pedersöre: till höger om honom Mr. Bruno Sundblad, från Kristinestad också en af Sällskapets äldre medlemmar.

II. I följande rad märkas, från vänster till höger Mr. Victor Gåström, från Nedervetil: Miss Ida Aurora Wickström, från Helsingfors. Mr Frank Henrikson, från Sandsund Jacobstad. Mr. Bror Holmquist från Nykarleby, Miss Lydia Kurtén från Tammerfors, Mr John Carlson (fast? ännu ogift, men ack Herre, huru länge!) från Öfvermark, samt Henry Sandholm från Korpo.

III. I raden därunder, äfven från vänster till höger : Mr. E.A.. Hedman President för the Finland Steamship Co. Agency i New York, från Vasa: fabrikör C.G.F. Lindstrand, från Vasa: Mr. Willie Sandström, från Sandsund, Jakobstad, samt Mr Thomas Stenius, från Helsingfors.

IV. I den nedersta brutna raden ha vi ytterst till vänster Mr. Andrew Wicklund, från Larsmo, som ömt omsluter sinnebilden af F.A:s ständiga kassabrist: därnäst Mrs Anna Antell (per A.A.) från Helsingfors, och slutligen Mr. Geo. Ervast från Helsingfors.

Till alla dessa medlemmar i Sällskapet och många till, öfverallt i Amerika, stå alla de landsmaninnor och landsmän.som önskat få se Finska Amerikanaren vid lif och ansett den nödig för de svensk-finska sträfvandena pä denna sidan Oceanen, i största tacksamhetsskuld. Om denna tacksamhet förena sig af fullaste hjärta de som stå tidningen närmast och hvilkas arbete hade varit fåfängt utan det understöd och den handräckning, som kommit tidningen till del.

Finska amerikanaren since 1935 Norden on microfilm

Finnish-American newspapers Microfilm catalogue at Helsinki University Library

 

Finska amerikanaren. OCLC: #09435718
Published: 1896-1935
Frequency: Weekly
Subject(s): Finnish
at: New York Public Library (NYC)
Microfilm: (FM & FMM) {1933:4:6-1935:4:25}

Norden (Brooklyn, New York, N.Y.)
OCLC: #09473030
Published: 1935-9999
Frequency: Weekly
Subject(s): Finnish Americans
Continues: Finska amerikanaren. [1896-1935]
at: Brooklyn Public Library
Microfilm: s={1981:12:3-1994:9:29}
at: New York Public Library (NYC)
Microfilm: (FM & FMM) {1935:5:2-1947:1:2} {1947:1:16-1:27}

Source: New York State Newspaper Project

Immigrants

Web editing Staffan Storteir

[Back]

 

Home Emigrant tracking exemplified Links & online databases News & announcements eMIG Message Board Guestmap