Släkten Gedda — lantmätarna som avmätte och uträknade land och vatten i Stormaktstidens Sverige

av Harri Blomberg

Zooma jordebokskartan
Jordebokskarta över Sideby 1693 zoomningsbar

 

 

 

'

 

 

 

Jordebokskartan över Sideby 1693 ritades av Jonas Persson Gedda och hans assistent samma sommar. Han var ordinarie lantmätare i Vasa län, tillika i Västerbottens län, under åren 1667-1679 och 1685-1697. Med största sannolikhet var han broder till Johan Persson Gedda, som besatt samma befattning under åren 1661-1666. Vilken Jonas Persson Gedda 6 februari 1667 erhöll fullmakt att efterträda som lantmätare över Öster- och Västerbotten. I Österbotten tillsattes dock 1679 en särskild lantmätare vid namn Olof Lundgren, efter vars avgång bestämdes genom Kungligt brev 17 november 1685 att det skulle vara gemensam lantmätare. Vilken skulle alternera med tjänstgörning ena året i Väster- och andra året i Österbotten. Genom Kungligt brev 17 april 1696 blev det åter två skilda lantmätare, men det berörde ej mera Jonas Persson Gedda som dog 6 mars 1697 i Vasa. Han var gift med Cecilia Grubb, deras gemensamma dotter Katrina Gedda gifte sig med efterträdande lantmätaren i Österbotten Gustaf Ulstadius, född i Österbotten och död därstädes 26 juni 1705. Jonas Persson Geddas hustrus syster Anna Grubb var gift med efterträdande lantmätaren i Västerbotten vid namn Hans Kruse. På så sätt konserverades huset och vissa fick bli lantmätare framför mera meriterande sökande.

Lantmätaren och hans medarbetare i arbete år 1697.

Det senaste gällde nog inte släkten Gedda, som fick fram flera goda lantmätare som tjänstgjorde i flera olika väderstreck inom riket. Den troliga brodern Johan Persson Gedda som lämnade sin ordinarie lantmätaretjänst i Öster- och Västerbotten år 1666 deltog i kartexpeditioner i Ingermanland och befordrades till inspektor vid lantmäterikontoret. Han dog år 1680 i Stockholm. Dennes son Petter Gedda, född 31 december 1661 i Lövångers socken i Västerbotten, blev också inspektor.

År 1687 inrättades Lotsdirektörsämbetet, vars första innehavare var Petter Gedda, som 1693 verkställde sin första lotsvisitation, fick styrmanskaptens titel 1692. Han utkom även med en lärobok i styrmanskonsten och tilldelades uppdraget att utgiva en generalkarta över Östersjön. Det blev en sjöatlas bestående av tio olika kartblad. I den finns sjökort över Östersjön och Kattegatt. Petter Geddas bortgång vid endast 35 års ålder i Karlskrona den 19 juni 1697, endast 3_ månad efter sin farbror i Vasa, gjorde att det inte blev mer uträttat av vad som kunde ha blivit en lysande karriär.

 

Sjökort över Ålands hav, gjort av Petter Gedda i slutet av 1600-talet.

Källmaterial:

Ovanstående text bygger till största delen på Viktor Ekstrands monografi över "Svenska landtmätare 1628-1900". En biografisk förteckning, utgiven i Uppsala 1903. Släktmedlemmarna Gedda hittas på så många olika sidor att sidohänvisningar känns omöjliga att ge för en sådan här kort text, på grund av att samma person hittas på respektive län i Sverige och Finland, därtill finns ytterligare information om dem ifall de befordras med mera, t ex till inspektor.

E. Alfred Jansson berättar om Petter Gedda som lotsdirektör på sidan 34 och som sjökortsritare på sidan 36 i "Skärgårdsliv i forna tider. Sandhamn, Harö, Rysshärjningarna, Möja och Vindö", utgiven i Stockholm 1965. Även Margareta Elg i "Svenska kartor. Ur serien Känn ditt Land" (Stockholm 1979), berättar på sidan 63 om Petter Geddas sjöatlas från slutet av 1600-talet.

Bilden av det två lantmätarna i arbete är en detalj i en dalsländsk Åmålskarta från år 1697. Sjökort över Ålands hav är av Petter Geddas hand och ingår i den första på svenska tryckta sjöatlasen, vid namn "General Hydrografisk Chart-Book öfwer Östersiön, och Katte-Gatt" och trycktes 1695 i Amsterdam. I välsorterade antikvariska bok- och kartbutiker kan den nog hittas till försäljning. År 1974 och 1995 utkom även faksimilutgåvor av Petter Geddas verk, se Libris, så också har kartor utkommit i särtryck. Originalmanuskriptet till Petter Geddas sjöatlas finns på Marinmuseet i Karlskrona. Dess titel är "Special-Hydrographische Chartor och Bescrifningar öfwer De till Sweriges Crono Conquesterade Provinciers Siö-Couster alt ifrån Calmare Sund och till Norrige wed Fredrichs-Hall, Effter undfångne Ordres in till anno 1693 aftagne och beskrefne aff Petter Gedda". Intressant är att notera att manuskriptets tillkomstår är detsamma som för Jordebokskartan över Sideby.

IV SE III SW II NE I NW

 


Jordebokskarta över Sideby 1693


1693 1993


Byträsket

Sideby gårdar och ägor

Sideby NW NE SW SE

 

IV SE III SW II NE I NW

[Back]


sydaby.eget.net
2002-2007 editor Staffan Storteir