Koti - Hem - Home

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Öppet brev till Fennovoima och beslutsfattarna i Kristinestad.


Fennovoima har valt Kilgrund och Norrskogen på gränsen mellan byarna Sideby och Skaftung som ett placeringsalternativ för ett kärnkraftverk och startat en miljökonsekvensbedömning trots att markägarna vägrar sälja och trots att lokalbefolkningen kraftigt motsätter sig planerna.


Om kraftverksprojektet förverkligas krävs omfattande investeringar utöver det egentliga kraftverksbygget. Redan i det här skedet skulle det vara intressant att veta hur de härav föranledda kostnaderna skulle fördelas mellan Fennovoima, Kristinestad, staten och skattebetalarna.


Jag önskar nu svar och ställningstaganden från någondera av er eller gärna från båda gällande några konkreta frågor. Jag hoppas ni har möjlighet att besvara frågorna emedan de intresserar inte bara mig utan även många andra som på ett eller annat sätt berörs av projektet.


Det planerade kraftverket kommer att kräva bl.a. en väg för tung trafik från riksväg 8 till kraftverket, en bro från fastlandet till Kilgrund, flyttning av inre farleden och muddringsarbete, eventuellt en hamn samt massiva kraftledningsgator. Hur fördelas de härav föranledda stora kostnaderna?


Under byggnadsskedet skulle det planerade kraftverksbygget sysselsätta omkring 2500-3000 personer, av vilka största delen torde vara utlänningar. För alla dessa behövs bostäder. Varken staden Kristinestad eller byarna Sideby och Skaftung kan erbjuda lediga bostäder i sådana mängder. Kommer barackbyar att byggas för detta ändamål? Var har ni tänkt placera dessa byar? Vem står för byggnadskostnaderna och vem står för kostnaderna för kommunaltekniken såsom vatten, avlopp, vägar, elektricitet o.dyl? Kristinestad eller Fennovoima?


På grund av de uppgifter som kommit från andra kärnkraftsorter skulle det också vara av intresse att veta hur ni planerar att säkerställa ordningens upprätthållande och de lokala bybornas säkerhet. Polisens resurser är åtminstone idag otillräckliga.


Vad sker med dessa barackbyar när det planerade kraftverket är färdigt? Blir de kvar som monument över vad som skett? Oberoende var barackerna skulle placeras är det svårt att tänka sig någon fortsatt användning i Sideby eller Skaftung. Kommer i så fall området att återställas i ursprungligt skick? Vem av er sköter detta och vem betalar?


Jag är rädd för att en stor del av ovannämnda kostnader, som föranleds av Fennovoimas kraftverksbygge, kommer att överföras på skattebetalarna.


Marianna Teirfolk Korsholm/Skaftung

*******************************************************************************

The text is copyright of the author

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net