Koti - Hem - Home

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Fennovoima on varannut ydinvoimalalle suojelunarvoisen liito-oravametsän

Fennovoima har reserverat en skyddsvärd flygekorrskog

Liitoorava


Ympäristöministeriön lausunnossa Fennovoiman Siipyyhyn-Skaftungiin mahdollisesti rakennettavan ydinvoimalan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta sanotaan mm. seuraavaa:
"Myös mahdollisten muiden uhanalaisten lajien kuin liito-oravan esiintymät tulee selvittää niiltä alueilta, jotka tulevat olemaan mahdollista laitosaluetta tai vaarassa muun hankkeeseen liittyvän toiminnan vuoksi."
Sekä seuraavaa:
"YVA-ohjelmassa ei mainita lainkaan luonnonsuojelulain mukaisia menettelyjä. Mikäli uhanalaisia lajeja hävitetään, siihen vaaditaan alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamislupa luonnonsuojelulain 49 § 3 momentin mukaisesti. Sama menettely koskee luontotyypin rajauspäätöksiä (LSL 31 §). Nämä menettelyt tulee kuvata selostuksessa."Koska hyvin tärkeän ympäristövaikutusten arvioinnin tekemiseen on varattu erittäin vähän aikaa, päätti allekirjoittanut yhdessä lintututkija FT Patrik Byholmin kanssa käydä niillä alueilla, jotka Fennovoima Syd-Österbotten –sanomalehden mukaan on varannut ydinvoimarakennuksille vuokrasopimuksella, johon sisältyy lunastusoikeus. Alueella käytiin keskiviikkona 14.5.2008, ja mukana oli myös fil. yo. Jenny Hackman.
Vain runsaan tunnin kestäneen käynnin aikana alueen keskeisissä osissa havaitsimme suojeltavan liito-oravan (Pteromys volans) ulosteita neljässä paikassa ja sen lisäksi myös suojeltavan raidankeuhkojäkälän (Lobaria pulmonaria) esiintymän. Kolme liito-oravan havaintopaikoista ja raidankeuhkojäkälän kasvupaikka olivat suurimmalla Fennovoiman vuokraamalla metsäpalstalla (rekisterimerkintä 5:82 peruskartan mukaan), ja yksi paikka naapuripalstalla. Kyseisellä metsäpalstalla, joka sijaitsee keskellä kaikkein yhtenäisintä ydinvoimalatontin aluetta, on järeää vanhaa kuusimetsää, jota mm. näiden indikaattorilajien vuoksi voidaan kokonaisuudessaan pitää suojelunarvoisena.
Havainnot liito-oravasta alueella eivät olleet uusia, vaan Patrik Byholm havaitsi jälkiä liito-oravasta käydessään tässä metsässä jo vuonna 2005. Fennovoiman olisi siis ollut etukäteen mahdollista saada tietoa tästä esiintymästä. Kristiinankaupungissa tiedetään hyvin, ketkä ovat perillä Etelä-Pohjanmaan metsäluontoa koskevista asioista allekirjoittaneen ja Patrik Byholmin pitkäaikaisista lintututkimusprojekteista johtuen.
Ottaen huomioon nopean vierailun aikana havaitsemamme luontoarvot kehotamme ympäristö- ja metsäviranomaisia suorittamaan koko alueen tarkan inventoinnin, ennen kuin tehdään päätöksiä suunnittelun tai metsänhakkuiden aloittamisesta.
Lisätietoja liito-oravan esiintymistä antaa FT Patrik Byholm, puh. 050-346 6865.

Bo-Göran Lillandt
metsätalousinsinööri, FM, lintututkija
Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston varajäsen
http://www.saunalahti.fi/~retki/linnut/kuukkeli/


Lisätietoja:
Fennovoima julkisti 19.5.2008 uuden kuvan ydinvoimalan mahdollisesta sijainnista Skaftungin alueella. Kuva on tänään julkaistuna Syd-Österbotten ja Vasabladet –lehtien internetsivuilla:
http://www.vasabladet.fi/story.aspx?storyID=20343
Kuvan mukaan ydinvoimala-alue on pääosin Fennovoiman vuokraaman tontin (lehtitietojen mukaan) ulkopuolella. Tämä on jo viides paikka Kristiinankaupungissa, jonne Fennovoima ”sijoittaa” ydinvoimalansa. Tällä hetkellä ei ole tietoa tämän uuden alueen mahdollisista luontoarvoista.

'

I miljöministeriets utlåtande beträffande miljökonsekvensbedömningen för Fennovoimas tilltänkta kärnkraftsprojekt i Sideby-Skaftung sägs bl.a. följande:
"Myös mahdollisten muiden uhanalaisten lajien kuin liito-oravan esiintymät tulee selvittää niiltä alueilta, jotka tulevat olemaan mahdollista laitosaluetta tai vaarassa muun hankkeeseen liittyvän toiminnan vuoksi."
Samt följande:
"YVA-ohjelmassa ei mainita lainkaan luonnonsuojelulain mukaisia menettelyjä. Mikäli uhanalaisia lajeja hävitetään, siihen vaaditaan alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamislupa luonnonsuojelulain 49 § 3 momentin mukaisesti. Sama menettely koskee luontotyypin rajauspäätöksiä (LSL 31 §). Nämä menettelyt tulee kuvata selostuksessa."

Eftersom tiden för den mycket viktiga miljökonsekvensbedömningen är synnerligen knappt tilltagen beslöt undertecknad att tillsammans med fågelforskaren, FD Patrik Byholm göra ett besök på de områden som Fennovoima enligt tidningen Syd-Österbotten 8.5.2008 reserverat för ett kärnkraftsbygge genom ett arrendeavtal med inlösningsrätt. Vid besöket i området onsdagen den 14.5.2008 deltog även fil.stud. Jenny Hackman.
Under bara en dryg timmes besök i de centrala delarna av området upptäckte vi spår (spillning) av den skyddsvärda flygekorren (Pteromys volans) på fyra ställen och dessutom en förekomst av den likaså skyddsvärda lunglaven (Lobaria pulmonaria). Tre av observationsplatserna för flygekorre samt lunglavens växtplats fanns på det största av Fennovoimas arrenderade skogsskiften (registerbeteckning 5:82 på grundkartan) samt en plats på grannskiftet. På skogsskiftet ifråga, som befinner sig mitt i den mest sammanhängande delen av den tilltänkta kärnkraftstomten, finns en grov äldre granskog som p.g.a. bl.a. dessa indikatorarter i sin helhet kan betraktas som skyddsvärd.
Upptäckten av flygekorrförekomsten i området var inte ny, utan spår av flygekorre har observerats av Patrik Byholm vid besök i denna skog även år 2005. Det hade alltså varit möjligt för Fennovoima att i förväg få information om denna förekomst, med beaktande av att det är välkänt i Kristinestad vilka personer som sitter inne med information om skogsnaturen i Sydösterbotten p.g.a. undertecknads och Patrik Byholms långvariga fågelforskningsprojekt i området.
Med tanke på de naturvärden vi konstaterade under ett snabbt besök i området vill vi uppmana miljö- och skogsmyndigheterna att företa en noggrann inventering av hela området innan några beslut om inledande av planering eller skogsavverkningar göres.
Tilläggsuppgifter om flygekorrförekomsten ges av FD Patrik Byholm, tel. 050-346 6865.

Bo-Göran Lillandt
skogsbruksingenjör, FM, fågelforskare
ersättare i Kristinestads stadsfullmäktige
http://www.saunalahti.fi/~retki/linnut/kuukkeli/

*******************************************************************************
The text is copyright of the author
Photo: Hans Hästbacka

 

Kuusimetsä

Photo: Staffan Storteir

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net