Hem - Koti - Home

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Herätys, Kristiinankaupunkilaiset! Kristinestadsbor, dags att vakna!

Herätys, Kristiinankaupunkilaiset!

Syntyneenä ja kasvaneena Siipyyssä ja edelleen lujasti sitoutuneena kotikylääni, olen suurella surulla seurannut viime aikojen kehitystä kotikunnassani, jossa ollaan suunnittelemassa ydinvoimalan rakentamista Norrskogenin/Kilgrundetin alueelle.

Suurella kauhulla totean myös, että kaupungin poliitikot sallivat tapahtumat ottamatta kantaa tai antamatta kyläläisille mahdollisuutta demokraattiseen osallistumiseen. Tämä on niin iso asia, ettei se todellakaan ole ainoastaan kyläläisten ja Fennovoiman välinen asia. Koko Kristiinankaupungin kunnan tulevaisuus on vaakalaudalla. Kunta on jo nykyisellään hajautunut, ja ihmettelen suuresti josko kunta ja kunnan poliitikot todellakin haluavat hajottaa kunnan asukkaat vielä enemmän ottamalla passiivisen asenteen. Kristiinankaupunki on jo saanut osakseen paljon kielteistä julkisuutta poliittisilla taisteluillaan, mikä puolestaan johtaa siihen, että ihmiset hajaantuvat entistäkin enemmän. Kylä-/naapurisopu kärsii, mikä osaltaan antaa vieläkin kielteisemmän kuvan kunnasta. Haluaako kunta todellakin tuhota koskemattomia ympäristöjä ja luontoalueita, ajaa ihmisiä pois heidän kiinteistöiltään, hävittää alueelle luonnollisia pienelinkeinoja sekä samalla luoda kunnalle kielteistä imagoa, ja kaiken lisäksi kerskailla aikaansaannoksillaan?

Fennovoiman valitsema ajankohta toimilleen on tarkkaan harkittu strateginen valinta. Joulu on ovella ja ihmisillä on muuta tekemistä, mikä tarkoittaa, että yhtiö saa hyvän sauman pienimmällä mahdollisella vastustuksella ajaa asiansa läpi. Nyt on kristiinankaupunkilaisten korkea aika herätä ja vaatia kansanvalituiltaan heidän kantansa asiassa. Tämä asia koskee kaikkia kunnan kyliä, eikä ainoastaan Siipyytä. Kyläläisten mielipiteiden sivuuttaminen tässä asiassa voi tulevaisuudessa johtaa siihen, että muita kyliä kohdellaan samalla tavalla jossain muussa yhteydessä.

Tilanne on vakava, ja huomautus ”eihän tuostakaan mitään tuu” ei ole riittävä. Lisäksi mahdollisen ydinvoimalan rakentaminen vaikuttaa myös kunnan rajojen toisella puolella. Vaadi kansanvalituiltanne suoria vastauksia ja mahdollisuuksia mielenilmaisuun sekä demokraattiseen osallistumiseen jo ennen kuin YVA-menettely alkaa toden teolla. Siksi olette valinneet heitä kaupungin johtoon, siksi he istuvat siellä. Siipyyläiset tarvitsevat kakkien tukea. Pelasta Siipyy ja Skaftung katastrofilta ja tehkää loppu kaupunginjohtajan ja Fennovoiman juonittelulle! Ja nyt on lisäksi kiire.

Åsa Teir-Bäckström

Kristinestadsbor, dags att vakna!

Det är med stor sorg i hjärtat jag som född, uppvuxen i och med starka band till Sideby följer med den senaste tidens utveckling i bygden med fokus på en kärnkraftsetablering i Norrskogen/Kilgrundet.

Det är också med stor förskräckelse jag konstaterar att stadens politiker bara låter detta ske utan att ta ställning eller ge ortsborna en möjlighet till demokratiskt deltagande. Detta är en så stor sak att det verkligen inte något som bara ska försiggå mellan byborna och Fennovoima. Hela Kristinestads kommuns framtid ligger i vågskålen. Kommunen är redan splittrad som den är och jag undrar om kommunen och kommunens politiker verkligen vill splittra kommuninvånarna ytterligare genom att inta en passiv attityd. Kristinestad har redan fått mycket negativ publicitet med politiska strider och detta kommer ytterligare att splittra folk. Bysämja/grannsämja förstörs med mycket mera negativ publicitet som följd. Vill kommunen verkligen låta orörda miljöer och naturområden förstöras, driva bort människor från deras fastigheter, utplåna den småskaliga näringsverksamheten som är naturlig för området och skapa en negativ image av hela kommunen och till råga på allt skryta med det?

Att Fennovoima agerar just nu är ett strategiskt val. Julen står inför dörren och folk är upptagna med annat, vilket innebär att företaget ser en möjlighet att med minsta möjliga motstånd driva igenom sin sak. Nu är det verkligen dags för Kristinestadsborna att vakna och kräva av era folkinvalda att de ska agera och visa var de står. Det här är en sak som gäller alla byar i kommunen, inte bara Sideby. Att köra över byborna i denna fråga kanske leder i framtiden till att andra också blir överkörda i annat sammanhang.

Läget är allvarligt och att med påpekandet "it vaar hede helder ti naa" kvittera saken är inte tillräckligt. Dessutom har en eventuell etablering också konsekvenser över kommungränserna. Kräv av era folkinvalda klara besked och möjligheter till åsiktsyttring och demokratiskt deltagande redan innan MKB-förfarandet inleds på allvar. Det är därför ni har valt in dem i stadens styre, det är därför de sitter där. Sidebyborna behöver allas stöd. Rädda Sideby och Skaftung från katastrofen och gör ett slut på stadsdirektörens och Fennovoimas rävspel! Och det är bråttom.

Åsa Teir-Bäckström

 

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net