Hem - Koti - Home

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Brev till Fullmäktige för Österbottens förbund
Ärende: Oy Fennovoimas planer på kärnkraftverk i Sideby och Skaftung

ETT KÄRNKRAFTSFRITT ÖSTERBOTTEN!

Fullmäktige för Österbottens förbund
Landskapsdirektör Olav Jern
Sandögatan 6
PB 174
65101 Vasa

Ärende: Oy Fennovoimas planer på kärnkraftverk i Sideby och Skaftung

Kärnkraftverksbolaget Fennovoima Oy har i en skrivelse (8.2.2008) riktad till Österbottens förbund föreslagit att förbundet utan dröjsmål uppgör en etapplan innehållande en reservering av mark för byggande av ett kärnkraftverk i området Norrskogen-Kilgrund i Sideby och Skaftung, Kristinestad. Det ca 300 ha stora området ägs i sin helhet av privata personer. Fennovoima har inte lyckats arrendera eller köpa minsta lilla markbit på det aktuella området. Det är förvånande att Fennovoima kräver att Österbottens förbund skall göra ändringar i landskapsplanen utan att den berörda kommunen Kristinestad fattat något konkret beslut i ärendet. Stadsstyrelsen i Kristinestad har inte ens fattat ett formellt beslut om att inbjuda Fennovoima att göra en förundersökning av det aktuella området. Fennovioma har tydligen bjudits in av en eller flera enskilda personer utan att formella och lagliga beslut har fattats i något av stadens beslutfattande organ.


Fennovoima har i offentligheten meddelat att bolaget beslutat inleda en miljökonsekvensbedömning (MKB) av Norrskogen och Kilgrund i området mellan Sideby och Skaftung i Kristinestad. Avsikten med denna MKB-process är att granska förutsättningarna för att bygga ett kärnkraftverk med en eller två reaktorer i detta område. Fennovoima har valt att brevledes och per telefon kontakta några större markägare i ärendet, i avsikt att få klarhet i om någon markägare är villig att sälja sin mark till kraftverksbolaget. Under de senaste veckorna har Fennovoima också kontaktat ett antal ägare till fritidsfastigheter på Kilgrund. Ägarna till fritidsfastigheter i Norrskogen har endast via massmedierna informerats om att deras fastigheter (drygt 50 fritidshus) finns med inom det område som Fennovoima ritat in på sina kartor. Sideby skifteslag, Skaftung skifteslag och fiskelag, vilka samfällt äger både vatten- och strandområden i nämnda byar, har däremot inte kontaktats eller informerats av Fennovoimas representanter. Stadsstyrelsen i Kristinestad har inte heller tagit initiativ till diskussioner med kommuninvånare och markägare i Sideby och Skaftung.


För att Österbottens förbund kall få en klar uppfattning om hur vi fastighetsägare upplever detta intrång, har vi samfällt beslutat göra en gemensam skriftlig framställning i ärendet. Vårt huvudargument mot att bygga ett mastodontiskt kärnkraftverk i denna värdefulla kultur- och naturmiljö är att platsen inte är lämplig för ett kärnkraftverk. Med hänsyn till den värdefulla kultur- och naturmiljön i området har Österbottens förbund tagit bort ett tidigare förslag att reservera området mellan Sideby och Skaftung för en landbaserad vindkraftspark. Om kärnkraftsprojektet skulle förverkligas kommer den känsliga miljön i både i Sideby och Skaftung att fördärvas för all framtid. Det aktuella området omfattande Norrskogen och Kilgrund gränsar både i norr och söder till stora Natura 2000-områden. Med hänvisning till naturvårdslagen §§ 65 och 66 anser vi att myndigheterna inte kan bevilja miljötillstånd för byggande av ett kärnkraftverk i denna värdefulla naturmiljö. Det bör också påpekas att södra delen av Kilgrund upptas av ett lokalt skyddsområde. Det grunda vattenområdet mellan fastlandet och Kilgrund, Rågårdsfjärden, är ur ornitologisk synvinkel sett ett mycket värdefullt område. Periodvis har denna fjärd varit fredad med tanke på fiskreproduktionen i området. Här häckar bl.a. skräntärna och vitkindad gås. Den förstnämnda fågelarten är listad som en hotad art enligt EU:s direktiv.


Kilgrund har vid flera inventeringar bedömts som ”den största relativt orörda holmen i hela Kristinestad. Den vackra skogen är bl.a. lämpad som häckningsområde åt den hotade havsörnen. Skogen, klipporna i väst och speciellt strandängen och glosjöarna på öns södra spets är ytterst skyddsvärda som exempel på orört skärgårdslandskap.” (Leena och Patrik Byholm, Skärgårdsinventering i Kristinestad 1995). Storträsket, som också ligger inom det område som skall utsättas för miljökonsekvensbedömning, har i landskapsplanen beteckningen S 9, dvs. skyddsområde på landskapsnivå. Storträsket är ett viktigt fågelskyddsområde (81,0 ha), som skifteslagen i Sideby och Skaftung under lång tid vinnlagt sig om att värna.


Vi anser att det är oansvarigt av Fennovoima att försöka placera ett kärnkraftverk i en bygd, där motståndet bland invånare och markägare är kompakt. Fennovoima har inte heller till dags dato kunnat framlägga någon konkret plan för var och hur kärnavfallet skall bevaras. Varken i Finland eller på den internationella arenan har man kunnat prestera klara bevis för att kärnavfall kan förvaras i årtusenden utan risk för läckage av radioaktivitet. Överhuvudtaget finns det inga vetenskapliga belägg för att kärnkraftverk är helt riskfria. Däremot finns det vetenskapliga bevis för att kärnkraftverk sköljer ut radioaktiva ämnen i vattendrag och vädrar ut giftiga avgaser i luften.


Ett kärnkraftverk av den planerade dimensioneringen kräver en vidsträckt s.k. skyddszon med flera kilometers radie samt en omfattande utbyggnad av infrastrukturen i form av vägar, broar, kraftledningar, farleder och en säker hamn. Om ett kärnkraftverk med tillhörande infrastruktur skulle placeras i Norrskogen och på Kilgrund skulle Sideby och Skaftung avskärmas helt från kärnstaden. Kort sagt; etableringen av ett kärnkraftverk på det tilltänkta området skulle vara förödande för en hel bygd för all framtid. Den enorma mängd kylvatten som behövs för ett kärnkraftverk av denna storlek medför att det varma vattnet kommer att fördärva miljön för fiskar och växtlighet i det grunda havsområdet utanför Sideby och Skaftung. Att tänka sig att använda Storträsket som sötvattensreservoar är inte heller realistiskt. Vattendjupet i Storträsket är endast drygt en meter på det djupaste stället.


Vi som är fast bosatta, och vi som äger skogsmark, vattenområden och fritidsfastigheter i Sideby och Skaftung kräver att Österbottens förbund besluter om att planering för byggande av ett kärnkraftverk i Norrskogen-området och på Kilgrund i Sideby och Skaftung avbryts omedelbart. För att understryka allvaret i vårt krav konstaterar undertecknade att vi:

  • på inga villkor önskar förhandla med Fennovoima Oy eller med någon av företagets konsulter eller ombud om arrendering, byte eller försäljning av våra fastigheter,
  • inte godkänner att en stadsplan eller en landskapsplan för etablering av ett kärnkraftverk uppgörs på våra mark- och vattenområden,
  • inte godkänner att varken mark, vatten, byggnader eller skogsbestånd värderas i Norrskogen-området och på Kilgrund.Till denna skrivelse fogas som bilagor alla de egenhändigt undertecknade handlingar som varje markägare uppgjort. Dessutom bifogar vi en karta av vilken tydligt framgår vilka fastigheter som är i fastighetsägarnas ägo.

Sideby den 25 februari 2008


Sideby Byaförening r.f.
Ulf Rosengård Heimo Norrgård
Ordförande Ombud för fastighetsägarna

Kurt Gullberg
Ombud för fastighetsägarna

Adress: c/o Landskapsråd Kurt Gullberg
Stundarsvägen 8
65450 Solf
Tel. 3440357 eller 050-5233252
kurtgullberg@hotmail.com

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Läs mera här: MARKÄGARNAS BESLUT STÅR FAST SOM GIBRALTARS KLIPPA
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net