Hem - Koti - Home

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Ett kärnkraftsfritt Österbotten!

Sideby är en avfolkningsbygd, dock inte den enda i Österbotten. Men Sideby är framför allt en gammal kulturbygd. Emigrationen under efterkrigsperioden förde det goda med sig att byggnadsbeståndet bevarats i bygden. Därför har Miljöministeriet och Museiverket klassat kulturlandskapen bl. a. i Kilhamn och kyrkbyn som kulturhistoriskt värdefulla av riksbetydelse. Goda förutsättningar finns således för att fortsätta på den inslagna linjen att utveckla hela regionen till en oas för rekreation och utbyggd turism.

Men nu hotas kulturbygden av ett gigantiskt kärnkraftverk, Europas största säger en del. Till råge på allt elände kan konstateras att det är stadsstyrelsen i Kristinestad som gett energijätten Fennovoima en vink om att utreda förutsättningarna för etableringen av ett kärnkraftverk i Sideby. Upptakten var den sämsta tänkbara. Man kan med fog hävda att stadens ledning borde ha inlett processen med att föra en dialog med Sidebyborna och markägarna. Nu damp hela ärendet ner som en (atom)bomb. Det är möjligt att stadens ledning räknade med att få kalla handen, om man fört upp frågan i dagsljuset. Därför låter man det multinationella bolaget sköta skitjobbet med hjälp av inhyrda konsulter. Svaret kommer givetvis att bli ett rungande nej från markägarna.


P
å stadsfullmäktiges debatt i Sideby för någon vecka sedan, sade stadsstyrelsens ordförande Bernhard Utter att etableringen av kärnkraftverket är ”en fråga mellan markägarna och Fennovoima”. Byggandet av det sjätte kärnkraftverket i Finland kan tydligen degraderas till ett ärende mellan kanske bara en enda större markägare och ett kraftverksbolag? Dennis Rundt beskriver i en ledare (Vbl 20.12.07) turerna kring kärnkraftverket i Kristinestad som Kafkatiska. Vi som läst Kafkas ”Processen” och håller helt med. Egentligen tycker jag och säkert många med mig att hela processen i Kristinestad har en kraftigare surrealistisk slagsida än Franz Kafkas roman.

Under de senaste dagarna har jag blivit kontaktad av Sidebybor, som fått sina markområden införda i Fennovoimas inmutningskarta. Som markägare och halvtidsboende i Sideby anser jag det vara min skyldighet att ställa mig på de svagares (markägarnas) sida. Tydligen avser man från stadsstyrelsens och Fennovoimas sida att ärendet kan föras vidare utan egentlig debatt och behandling i demokratisk ordning. Jag har sagt det tidigare och säger det nu: Det är nu vi skall framföra våra åsikter och skapa opinion mot en etablering i Sydösterbotten. Det är för sent att ta itu med frågan, när hela processen kring miljökonsekvensbedömningen rullat igång!

Nu har Fennovioma lämnat Sideby udd - (Krs-Tv 11.9).Tack för det! Men i stället försöker man inmuta Norrskogen-området mellan Sideby och Skaftung inklusive Kilgrund, som ligger drygt en kilometer utanför kusten. Utvecklingsdirektör Juha Miikkulanen säger i en intervju i Vbl (19.12.07) att det verkar finnas tekniska förutsättningar för att bygga ett kärnkraftverk ute på ön. Vilka de tekniska förutsättningarna är går han inte närmare in på. Men tydligen kommer man att granska både Kilgrund och det intilliggande fastlandsområdet på drygt 150 ha, som finns inritat på Fennovoimas kartor. - (Karta, Lantmäteriverkets webbplats)

E
tt kärnkraftverk är dock ingen vanlig bysmedja, om någon trodde det. Själv uppger Fennovoima att kärnkraftsbygget lämnar ett ”footprint”, dvs. ett fotavtryck på 5 ha. I klartext betyder det att bottenplattan är på 5 ha – ett normalt småbruk i Sideby. Om vi gör en jämförelse med vanliga villatomter på 2000 kvadratmeter betyder det att kraftverket täcker 25 villatomter i sin helhet. Där finns inte rum för minsta lilla gröna strå. Verkligheten kan förstås bli värre än så. Man behöver dessutom en strandlinje på minst 2,5 km. Strålskyddscentralen kräver att ett område beskrivande en halvcirkel med en kilometers radie, dvs. drygt 150 ha gärdas in. Inom en radie på 5 km får den bofasta befolkningen uppgå till högst 200 personer. Man talar om en skyddszon, som egentligen borde kallas högriskzon. Dessutom bör staden uppgöra en utrymningsplan för de människor, som bor inom en 20 kilometers radie. Mot den här bakgrunden är det naivt att tro att ett kärnkraftverk är en riskfri anläggning. Dessutom är det avskräckande att veta att kärnkraftverket kommer att stå kvar i all evighet sedan driften är avslutad.

Miikkulainen hävdar att de tekniska förutsättningarna är bättre på Kilgrund än på fastlandet. Det är fullt möjligt att det är så. Mellan Kilgrund och fastlandet är vattendjupet bara ett par meter. Den inre farleden som går genom sundet har ett officiellt djup på bara 1,5 m. Med andra ord finns det ingen möjlighet att bygga en hamn på fastlandssidan. På den yttre sidan om Kilgrund finns visserligen en smal naturlig ränna med något djupare vatten, men i övrigt är detta havsområde också ett rackel med grunt vatten fyra kilometer ut. Detta är enkelt att konstatera genom en snabb blick på sjökortet. - (Karta, Lantmäteriverkets webbplats)

Enligt Fennovoimas egna uppgifter bör vattendjupet vara minst 10 m, där man släpper ut det uppvärmda kylvattnet. Det är kanske tekniskt möjligt att bygga en 4-5 kilometer lång tunnel ut till havs för det varma kylvattnet. Däremot är det ett hopplöst företag att bygga en farled och hamn på Kilgrunds västra sida. Skall man transportera kärnbränsle och kärnavfall sjövägen med stabila fartyg, krävs att man har en ordentlig farled och en skyddad kajplats.

Enligt tidningsuppgifter räknar Fennovoima med att bygga en bro från fastlandet ut till Kilgrund. Det kortaste avståndet är ca 500 m, men då måste man korsa den inre farleden. Enligt Sjöfartsverkets farledschef Håkan Knip kommer myndigheterna i så fall att kräva att bron blir tillräckligt hög för att segelbåtar skall kunna passera. Då rör det sig om en spannhöjd på minst 15 m. I detta sammanhang är det intressant att konstatera att Sjöfartsverket har granskat farleden genom Skaftung skärgård för att på sikt kunna förbättra farledsdjupet. Det är ingen hemlighet att många röster bland båtfolket intygat att denna skärgårdsrutt troligen är den vackraste i hela Österbotten!

Men Kilgrund är ingen öde ö. Den två kilometer långa holmen är bebyggd med sommarstugor. Strandplanerna på Kilgrund upptar 41 sommarstugor. Räknar man med att varje tomt bebyggs med villa, gäststuga och bastu handlar det om 123 byggnader. På fastlandskusten kan man räkna in ännu flera sommarstugor inom det område som Fennovoima vill slå klorna i. Dessutom ingår den södra delen av Kilgrund i ett naturskyddsområde.

Kilgrund

Fotografier från Kilgrund och omgivande holmar utanför Sideby, det område som är inritat på Fennovoimas kartor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Fennovoimas intresse för Norrskogen-området och Kilgrund medför att både Sideby och Skaftung hamnar innanför högriskzonen med fem kilometers radie. Lite beroende på var man sticker ner passarspetsen hamnar nästan hela Skaftung by innanför halvcirkeln. I Sideby ryker halva kyrkbyn med. Det är förstås allvarligt om stadens ledning är beredd att föröda två byar. I Skaftung bor i dag drygt 300 personer av vilka 213 bor i centrum (innanför högriskzonen). I Sideby bor drygt 230 personer. Av dessa bor 102 i centrum (inom högriskzonen). Fennovoimas uppgifter om att det bor färre än 200 personer inom en 5 kilometers radie håller alltså inte streck!

I Fennovoimas handlingar gör man jämförelser med andra kärnkraftverk i Finland. Det är intressant och viktigt att konstatera kärnkraftsanläggningarna i Olkiluoto, Euraåminne ligger 15 km från den fasta bebyggelsen och med 13 km till Raumo och 32 km till Björneborg. I Lovisa ligger kärnkraftverken på 10 kilometers avstånd från den fasta bebyggelsen. För Sidebys och Skaftungs del är man inte beredd att ta hänsyn till människorna och den fasta bebyggelsen, utan man tänker låta kärnkraftverket dimpa ner mitt i kulturbygden.

D
en planerade etableringen i Sideby och Skaftung skulle kanske ha fått ett positivare bemötande, om man inte planerat att klampa in i den fasta bebyggelsen. Om planerna går igenom blir man tvungen att evakuera en del människorna från byarna. Det är viktigt att veta vilka urvalskriterier kommunpolitikerna kommer att välja. Det kan vara bra för beslutsfattarna i Kristinestad att tänka över den saken i mellandagarna.

I dag har många rikspolitiker i Finland gått i kärnkraftindustrins fälla och hävdar att vi kan minska den globala uppvärmningen med utbyggd kärnkraft. Finland är det enda västland som gått på den minan. På miljökonferensen i Bali hördes inte ett knyst om kärnkraften som världens frälsare. Inte ens Al Gore, som alla gullar med just nu, har talat om utbyggd kärnkraften som en möjlig lösning. I Österbotten där det finns alternativa energikällor att tillgå borde vi kunna enas om att gemensamt arbeta för ett kärnkraftsfritt Österbotten. Finland borde inte brottas i samma viktsklass som ”demokratierna” Iran och Nordkorea. Vi kan besluta själva.

Min julhälsning till Fennovoima lyder: Skrota planerna på ett kärnkraftverk i Sideby!Kurt Gullberg

Landskapsråd

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

 
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net