Nej till kärnkraft

Därför att:

Det är en smutsig energiform. Tyska undersökningar visar att när det gäller koldioxid bidrar utsläppen från uranbrytning till lika mycket utsläppt koldioxid som ett naturgaskraftverk. Ett kärnkraftverk i drift orsakar nedsmutsning av naturen genom de radioaktiva ämnen som släpps ut i både luften och vattnet.

Det är en skadlig energiform. Radioaktiva ämnen och tungmetaller släpps ut från ett kärnkraftverk i drift. Det läcker från hårrörssprickor i bränslestavarna, systemet korroderar, radioaktivt vatten sköljs ut. Ur rökpiporna kommer det ut radioaktiva ädelgaser Dessa ämnen är skadliga för både människor, djur och växter. Havsvattnet värms upp av returvattnet från kärnkraftverken med stora biologiska effekter på växt- och djurlivet i havet, t.ex. alggödning.

Uranbrytningen förstör geologiskt stora områden och gör att radioaktiva ämnen frigörs och kommer ut i luften och vattnet. Vattenåtgången vid uranbrytningen är enorm, till exempel i den australienska urangruvan Roxby Down/Olympic Dam i Australien går det åt 33 miljoner liter vatten om dagen! Denna vattenåtgång befaras stiga till 150 miljoner liter vatten om dagen. Uranbrytning är ett slöseri med vatten.

Slutförvaringen av det högradioaktiva avfallet är ännu olöst. Kärnavfallet är radioaktivt och livsfarligt i hundratusentals år. Den mängd avfall som ryms i en snusdosa skulle räcka till för att utrota hela Finlands befolkning plus några miljoner människor till. Geologisk forskning har påvisat förkastningar som bildats efter istiden, metanläckage (risk för explosion) och sediment som flyttat sig i omedelbar närhet till Posivas slutdeponeringsplats. Berggrunden är i högsta grad instabil och genomflödas dessutom av grundvatten.

Olyckor inträffar. Det är drygt 20 år sedan Tjernobylolyckan, men mindre incidenter och olyckor inträffar nu och då vid kärnkraftverk. En ny storolycka är dess värre möjlig. Den skulle ödelägga stora områden för lång tid framåt, döda många människor och lägga andras liv i spillror.

Det förstör oåterkalleligt naturvärden och boendemiljöer. Att placera ett kärnkraftverk mitt i de vackraste av naturmiljöer förstör livsbetingelserna för de människor som berörs. Det har också en stor negativ påverkan på det djur- och växtliv som finns på platsen.

Det är en ekonomiskt olönsam energiform. Det vill säga om man tar alla kostnader i beaktande. Olkiluotobygget är närmare två år försenat, vilket elproducenternas intresseorganisation Elfi uppskattar kostar skattebetalarna tre miljarder euro extra. Kostnaderna för den långa slutförvaringen av avfallet och nedmonteringen av kärnkraftverken är i det närmaste omöjliga att uppskatta. Detsamma gäller kostnaderna för skador på människor och miljö. Forskare Alfred Körblein har kunnat påvisa en trefaldig ökning av leukemi hos barn inom fem kilometers radie från kärnkraftverk. Även andra cancerfall har ökat. I områden längre utanför kärnkraftreaktorn har Körblein också kunnat påvisa en ökning av cancerfallen.

Den ger mindre självständighet. De finländska jordbrukslägenheterna har gått från 100 procents självförsörjning i fråga om produktion av värmeenergi och elenergi år 1900 till 21 respektive noll procents självförsörjning år 2004.