Koti - Hem - Home

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Debattinlägg

ATOMKRAFTENS ÅTERKOMST ÄR RENA RAMA BLUFFEN!

KLIMATPROBLEMET KAN INTE LÖSAS MED KÄRNKRAFT

KRISTINESTAD – EN STAD UTAN FRAMTID

MILJÖN ÄR VIKTIGARE ÄN EKONOMISK TILLVÄXT

Atomivoima on eilisen energiamuoto – sillä ei ole mitään tulevaisuutta

Skrivelse till FENNOVOIMAS MÖTE I KRISTINESTAD DEN 7.2.2008

FENNOVOIMAN KOKOUS KRISTIINANKAUPUNGISSA 7.2.2008

NOLLTOLERANS?

 

ATOMKRAFTENS ÅTERKOMST ÄR RENA RAMA BLUFFEN!

I Hbl den 20.1. skriver Björn Sundell i ledaren om atomkraftens ”come back” och nämner bla. IAEA:s siffror om 32 nya projekt som exempel på atomkraftens återkomst.

Denna rosiga siffra är rena rama bluffen. Av de projekt under byggnad som nämns i IAEA:s förteckning är det endast 14 som beställts under 2005 eller senare. Dessa är Lingao 3+4, Quinshan 2-4 samt Hongyane i Kina, Shin-Kori och Shin-Wolsong i Korea 2006/2007, Chansnapp 2 i Pakistan, Belovarsky, Sverdlovinsk 1+2 i Ryssland, Olkiluoto 3 i Finland och Flamanville i Frankrike. Skönt sällskap som Finland befinner sig i. Förutom Finland är de enda västländer som finns på listan atomvapenstater. Västländerna England och USA som Björn Sundell nämner i sin ledare som potentiella utbyggare av atomkraft är atomvapenstater som håller på att modernisera sina atomvapen och behöver en kuliss för sin upprustning, dvs. atomkraft som de betecknar som fredlig nukleär verksamhet.

Alla andra projekt som finns på listan är gamla projekt. Det äldsta är Watts Bar i USA som påbörjades 1972. Atucha i Argentina började byggas 1981, Belene 1+2 i Bulgarien 1987, Khmelnitski 3+4 i Ukraina 1986/1987, Volgodonsk 2, Kursk 5, Kalinin 4 och Balahovo 5 i Ryssland 1983/1987, Kaiga, Kudanskulami, Madras, Rajasthan 5+6 i Indien 2002/2004 och Tomari i Japan 2004.

Planerna på att bygga färdigt de båda Belene reaktorerna i Bulgarien har stött på enormt motstånd. Den tyska medborgarrörelsen fick under kort tid både Deutsche Bank och HypoVereinsbank i Tyskland att dra sig ur en medverkan i finanseringen av projektet. Tusentals kontoinnehavare hotade med att säga upp sina konton. Nu har ryska regeringen meddelat att de ämnar stöda projektet. Den som betalar bestämmer standarden. Belene-reaktorerna befinner sig på högseismologiskt område. År 1977 omkom 120 personer vid en jordbävning på endast 15 kilometers avstånd från Belene.

Dessutom är det viktigt att hålla i minnet att majoriteten av världens 439 reaktorer är mellan 20 och 30 år gamla. En reaktors uppskattade livstid är 30 – 40 år . En stor del av världens reaktorer måste avvecklas inom en nära framtid. De reaktorer som nu ”är under byggnad” och som eventuellt kommer att beställas kommer inte ens att kunna täcka antalet reaktorer som måste avvecklas.
World Nuclear Industry Status Report 2007 visar att atomkraftens andel av den totala elproduktionen i världen minskar. Enligt rapporten har andelen atomenergi minskat i 21 av de 31 länder som producerar atomenergi. Nyinstallerad vindkraft har de senaste åren gett nästan 7 gånger mera energi än atomkraft. I Europa har 10 atomkraftverk stängts sedan 2004.

Björn Sundell nämner även Sverige som eventuell atomkraftsutbyggare men glömmer att nämna att även här blåsar alldeles nya vindar. Volvo beslöt nyligen att helt upphöra använda atomkraftsel i sina anläggningar både i Sverige och i andra länder. Telia driver numera sina tele- och datanät i Sverige med grön el.

I Tyskland håller till och med kristdemokraterna tyst om atomkraften. Två allvarliga incidenter vid atomkraftverken Brunsbüttel och Krümmel sommaren 2007 ledde till att över 250.000 konsumenter lämnade Vattenfall. Två direktörer har fått lämna sina poster. Att tala om att ge upp avvecklingsplanerna vore politiskt självmord.

Till råga på allt håller Finlands storståtliga planer på att bli en ny vägvisare för atomkraft att gå upp i rök. Allt flera prominenta tidningar utomlands ser allt mera kritiskt på Olkiluoto 3 projektet som redan nu överskridit bugeten med över 1.5 miljarder euro och som för tillfället är över 2 år försenat. I Kauppalehti 11.9.07 konstaterar Elfins direktör att OL 3-reaktorns försening dessutom kommer att kosta de nordiska elkonsumenterna 3 miljarder euro eftersom reaktorn inte kan tas i bruk i tid. Förutom den teknologiska katastrofen är även den ekonomiska katastrofen ett faktum.

Ulla Klötzer
aktiv inom rörelserna Kvinnor Mot Atomkraft och Kvinnor för Fred
lärare, Esbo

 

KLIMATPROBLEMET KAN INTE LÖSAS MED KÄRNKRAFT

I de finländska medierna låter man allt oftare förstå att klimatdiskussionen i många länder har minskat motståndet mot kärnkraft. Det må vara så bland oinformerade medborgare men bland många uppskattade forskningsinstitutioner är situationen den motsatta.
I januari 2006 publicerade Öko-institutet i Tyskland en rapport som bl.a. hade finansierats av en del tyska ministerier. I denna jämförde man olika energiformers utsläpp då hela livscykeln beaktas. I rapporten fästes uppmärksamhet vid urandriftens avsevärda drivhusgasutsläpp och man framhävde att energieffektivitet och förnybar energi förorsakar betydligt mindre utsläpp.
I mars 2007 påpekades i ett uttalande från den socialdemokratiska gruppen i Tysklands parlament att slutförvaringen av radioaktivt avfall, stängningen och nedmonteringen av kärnkraftverk, all verksamhet som hänför sig till uranbrytning samt tillverkning av reaktorbränsle förorsakar avsevärda drivhusgasutsläpp. I rapporten framhävs dessutom att för att ersätta endast 12 % av den globala energianvändningen med kärnkraft krävs det ca 1.500 nya kärnkraftverk.
I juni 2007 publicerade Keystone Center i USA en rapport sammanställd av 27 erkända experter från olika områden, bl.a. kärnenergiinstitutet Nuclear Energy Institute, GE Energy –Nuclear, American Electric Power. Enligt rapporten är kärnkraft inte särskilt förmånlig och för att avsevärt kunna påverka drivhuseffekten borde det byggas i medeltal 14 nya reaktorer/år under de nästa 50 åren och dessutom 7.4 nya reaktorer för att ersätta reaktorer som av åldersskäl måste stängas.
Endast i EU området måste enligt EU-kommissionens uppskattningar 1/3 av EU:s 145 reaktorer stängas fram till år 2025.
I juli 2007 utkom den engelska forskningsgruppens, Oxford Research Groups, rapport (Too Hot to Handle) som visar att man med kärnkraft inte avsevärt kan minska drivhusgasutsläppen och som varnar för att en utbyggnad av kärnkraften på ett farligt sätt skulle öka spridningen av atomvapen samt underlätta att radioaktiva ämnen hamnar i händerna på terrorister.
Dessa rapporter och uttalanden får även stöd från prominent politikerhåll. I maj 2007 varnade EU:s miljökommissionär i Sveriges Radio för att använda kärnkraften som ett medel att försöka lösa klimatproblemet. Han hänvisade till alla de olösta frågor, bl.a. slutförvaringen av högaktivt avfall, som omger kärnkraften.
Även Tysklands, Irlands, Italiens, Österrikes, Islands, Lettlands, Luxembourgs och Norges miljöministrar tog i ett gemensamt ställningstagande i oktober 2007 avstånd från kärnkraften som en lösning på klimatproblemet och varnade för alla dess risker. Tysklands förbundspresident Horst Köhler anser att klimatproblemet bör lösas genom en omfattande utbyggnad av förnybar energi och en stark satsning på energieffektivitet. Även Nokias f.d. generaldirektör Jorma Ollila framhävde i Helsingin Sanomat i januari 2007 att energieffektivitet är det bästa sättet att minska koldioxidutsläppen – inte kärnkraft.
Det färskaste exemplet på kärnkraftens oduglighet som klimatförbättrare är EU-kommissionens uttalande 23.1.08 om hur tillväxt och sysselsättning skall befrämjas genom att klimatproblemet åtgärdas. Finlands EU kommissionär Olli Rhen lobbade nämligen mycket hårt för att kärnkraften skulle få samma status som förnybar energi som klimatförbättrare. Tji fick han. Kärnkraften nämns inte en enda gång i kommissionens uttalande. Däremot framhävs det att förnybar energi utgör en unik chans för tusentals europeiska företag.
Må vara att medborgarna i Sverige och i synnerhet i Finland ännu tror på kärnkraften som lösning på klimatproblemet. Måhända för att de inte har tillgång till all den information som finns tillhanda om kärnkraftens usla potential att bidra till en lösning på klimatförändringsproblemet.
Anna-Liisa Mattsoff
Fortfarande Nej till kärnkraft – rörelsen
Helsingfors

 

KRISTINESTAD – EN STAD UTAN FRAMTID

Stackars Sideby, Skaftung och Kristinestad! Någon framtid har inte staden med omnejd om Fennovoima skulle få lov att sätta igång med ett kärnkraftverk mitt emellan två NATURAOMRÅDEN!? Kärnkraftens livscykel börjar med uranbrytning till det använda kärnbränslets slutförvaring som ingen löst. Kopparkapslarna rostar, borde bekläs med GULD!
Ett k.kraftbygge tar ca 10 år. Under den tiden har vi kommit långt med förnybara energier som är säkra, billigare än k.kraften, rena och eviga. Nedmontering av ett k.kraftverk tar 10 – 100 år och kostar lika mycket som att bygga ett nytt!
Otaliga transporter vid både gruv- och k.kraftsverket.
KÄRNKRAFTEN BIDRAR TILL KLIMATFÖRÄNDRINGEN MED KOLDIOXIDUTSLÄPP. Den sanningen håller industrin och politikerna tyst om...
Ett kg uran producerar 2000 kg radioaktivt avfall! Kärnkraften är inte ”ren” säger miljöforskaren Gunnar Lindgren. Från reaktorns innersta ”vädras” radioaktiva gaser. Flytande radioaktivt avfall släpps ut med kylvattnet i havet.
Radioaktivt material fraktas på Östersjön som är världens mest radioaktiva hav!
Nils-Axel Mörner, docent, föreståndare för paleogeofysik och geodynamik vid Stockholms universitet 1991 – 2005, (Hbl 6.1.08) säger, att vi måste räkna med stora jordbävningar. Slutförvaringen lyckas inte. Kärnkraftsindustrin påstår att slutförvaring kan läggas 50 – 100 m från förkastningszonen. I Sverige sprack berggrunden vid stora jordbävningar ibland 40 – 50 km från rörelsezonen! Metanis finns också i hög grad i berget. För 2000 år sedan skedde i Hudiksvall en metanexplosion som förorsakade en 20 m hög tsunamivåg, säger Mörner.
Läs professor Mörners bok ”Paleoseismicity of Sweden – a novel paradigm” (2003). Ulla Klötzer har skrivit boken ”En strålande framtid, del 1”. Finns också på finska. Utan korrekt info kan ingen politiker fatta ett rätt beslut för vår framtid. Befolkningen måste få veta sanningen.
Politiker, svara på frågorna:
Vem övervakar urangruvornas avfall i hundratusentals år? Vem övervakar kärnavfallets slutförvar 1 miljon år? Vem betalar? Vilken instans betalar alla cancersjuka och sjukpensionerade? Bl.a. är uranets hälsorisker, lungcancer, förökningsrubbningar, spontana missfall och fosterskador. En tysk rapport visar, att vid kärnkraftens närområden har barncancern ökat drastiskt.
Vårt grundvatten förstörs med urangruvor (hör också till k.kraften!). Vad kan vi dricka, vad kan vi äta? Vem betalar befolkningens evakuering och arbetslöshet? Ger du dina barn en framtid?
Kristinestadsnejden blir ödelagd. Ingen turism, ingen kan varken sälja eller köpa ett nytt hem därifrån. Uranet tar slut. Kärnkraften är föråldrad. Nu gäller energisparande, energieffektivering och förnybara energier som ger nya arbetstillfällen. (Olkiluoto 3 har mest utländsk arbetskraft).
Politiker, det är aldrig för sent att ändra åsikt. Det fordras hög moral och mod att medge att man haft fel i kärnkraftsfrågan. Varken människorätts- eller miljöbrott får inträffa. Rädda Kristinestad med omnejd, ge invånarna en trygg framtid.
Marika Kuusakoski
Idvägen 1.C, 02170 Esbo, tel. 09-412 57 99 EsboMILJÖN ÄR VIKTIGARE ÄN EKONOMISK TILLVÄXT

Innan en ny produkt släpps ut på marknaden görs en marknadsundersökning. Produkten får t.ex. inte innehålla skadliga gifter, framkalla sjukdomar, förstöra vår miljö eller bli oproportionerligt dyr.
Urangruvor och kärnkraftsverk uppfyller definitivt inte de här kriterierna. De är livsfarliga både för oss människor och vår miljö. Likaså blir kostnaderna otroligt dyra i jämförelse med förnybara energier. Den olösta slutförvaringen sätter stopp för urangruvor och kärnkraftprojekt. Marknadsundersökningen underkänns och kastas i papperskorgen. Vilken instans får ge lov till en så här förödande industri när vi känner till alla fakta? Brottsligt.
Politiker i riksdagshuset har sagt åt mig ”ni vet mycket mera om uranets och kärnkraftens faror”. De flesta har varken tid eller intresse att fördjupa sig i saken. Ändå skall politikerna bestämma över våra liv.
Nokias förorenade vatten reagerade våra myndigheter genast på. Befolkningen fick hjälp. Vi har bl.a. varnats för galna kosjukan, borealia och fågelinfluensan. Bra så.
Tyska staten har finansierat en undersökning, som tog 24 år. Barn under 5 år, som bott 5 km från kärnkraftverk visade en ökning av cancer på 61%. Bara leukemiökningen var 119%. Rapporten publicerades i slutet av år 2007.
En schweizisk vetenskaps- och journalistman har gjort en intressant insekt- och växtforskning i bl.a. Sverige och Schweiz. På ett 5 – 10 km avstånd från kärnkraftsverk upptäckte han ”baggar” med deformerade ben, vingar och ögon. Växternas färg hade ändrats från grönt till mörk rött.
Tyvärr får inte vår befolkning läsa på datorn om alla de kärnkraftsolyckor som hänt under de tio senaste åren runt om i världen. Skrämmande fakta. Vi invaggas i politikernas lögner...
Finland är ett av få länder i världen, som med öppna armar säljer sitt fosterland åt utländska uran- och kärnkraftsidkare. Slutförvaringen är omöjlig. Vårt land tar emot det utländska-finländska radioaktiva avfallet. Finland blir känt som landet dit man dumpar världens kärnavfall. Rätt, klokt?
Turun Sanomat, 11.1.08, skriver hur kommissionär Olli Rehn lobbar för EU. Rehn säger, att målet för förnybara energier skulle vara detsamma som t.ex. energisparande och användning av kärnkraft?! Han har missat målet totalt.
I Europa var det över 800 organisationer som sade ”Nej” till kärnkraften. Tiden är mogen för miljöinriktade politiker inom alla partier. Miljön är viktigare än växande ekonomi. Vi skall spara energi. Rädda Finland nu!
Marika Kuusakoski
Esbo
Adress: Idvägen 1. C, 02170 Esbo
Tel.: 09-412 57 99
Esbo 21.1.08

 

Atomivoima on eilisen energiamuoto – sillä ei ole mitään tulevaisuutta

Saksan Ympäristöministeriön poliittinen valtiosihteeri Michael Müllerin totesi Saksan Atomifoorumin talvipäivillä:

Saksan Atomifoorumi on tänään koolla Berliinissä. Herrat, jotka haluavat lakkautettavien atomivoimaloiden käyttöaikojen pidentämistä, eivät ole tunnistaneet ajan merkkejä. Sillä tulevaisuus ei kuulu suurvoimaloille liittotasolla, vaan korkean tehokkuuden omaaville hajautetuille teknologioille ja uusiutuville energiamuodoille. Sen tähden Saksan valtiopäivien Ilmastontutkimus-komitea on - huolimatta CDU/CSU/FDP enemmistöstä - jo päättänyt yksimielisesti, että ei polttoaineen vaihtamisella (siis hiilen vaihtamisella atomivoimaan) vaan ainoastaan energiahuollon uudelleen rakentamisella hajautettujen energiapalvelujen suuntaan voidaan saada enemmän aikaan ilmastonsuojelussa.

Maailmanlaajuisesti atomivoimaa hyödyntää 31 valtiota. Yhä uudelleen suuriksi ilmoitetut lisärakennussuunnitelmat tunnetaan jo 20-30 vuoden takaa. Monissa maissa rakennetaan atomivoimaloita vain, jos niitä tuetaan kolmannelta taholta massiivisesti. Viimeksi Maailman ilmastoneuvosto on osoittautunut hyvin skeptiseksi sen suhteen, että sähköntuotanto atomivoimalla voisi olla mainittavasti avuksi ilmastonsuojelussa. Se aiheuttaisi lisäksi suuria riskejä ja vaaroja ennen muuta kehitysmaissa.

Saksa on menestynyt hyvin energiahuollon uudelleen rakentamisessa. 48 valtiota seuraa malliamme uusiutuvien energioiden rakentamisen edistämisessä. Maailmanlaajuisesti arvostetaan myös päämääräämme kaksinkertaistaa energiatehokkuus. Väite, että Saksa eristäytyisi, on lobbaajien väite, joka ei vastaa tosiasioita. Heille on tärkeätä hyödyntää lakkautettavia voimaloita, jotka tuovat suuria voittoja. Se on laillista, mutta sillä ei ole mitään tekemistä vastuullisen energiapolitiikan kanssa.

Kestävän energiahuollon uudelleen rakentamisessa Saksa nojaa kolmeen tukipilariin: säästöön, tehokkuuden vallankumoukseen ja uusiutuviin energiamuotoihin. Tätä tietä meidän täytyy nopeuttaa. Tällä suunnalla ovat tulevaisuuden markkinat ja Saksalla on suuria mahdollisuuksia. Lopettakaamme menneisyyden taistelujen käyminen. On kysymys tulevaisuudesta, sellaisesta energiahuollosta, joka on ilmastonmuutoksen, resurssien niukkuuden ja useiden maiden lisääntyvän teollistumisen taustaa vasten välttämätön.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)

(alkuperäinen teksti: http://www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/40842.php)

No 018/08
Berliini, 07.02.2008

 

FENNOVOIMAS MÖTE I KRISTINESTAD DEN 7.2.2008 1.
FRÅGA: ÄR KÄRNKRAFTEN TILL HJÄLP FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGEN?
FAKTA: Då vi talar om kärnkraften måste HELA DESS LIVSCYKEL beaktas:
- uranbrytning med sin förädling, transporter
- kärnkraftsbygge över 10 år ( Olkiluoto 3, färdigt 2011?), transporter
- kärnkraftsverkens livslängd 30 år, transporter
- nedmontering av kärnkraftindustri 10 – 100 år (radioaktivt avfall), transporter
- övervakningen av de radioaktiva uranavfallsbergen flere hundratusentals år,
transporter, vem övervakar, vem betalar? KOLDIOXIDUTSLÄPP.
- vem övervakar, betalar övervakning 1 miljon år för kärnavfallet? Transporter...
På Världskonferensen i Bonn 2001 konstaterade man, att kärnkraften producerar KOLDIOXID OCH FREONER SOM SKADAR ATMOSFÄREN.
SVAR: KÄRNKRAFTEN FÖRVÄRRAR KLIMATFÖRÄNDRINGEN! SANNING!
________________________________________________________________
FRÅGA: ÄR KÄRNKRAFTSAVFALLETS SLUTFÖRVARING SÄKER?
FAKTA: KÄRNKRAFTSAVFALLETS SLUTFÖRVARING ÄR VARKEN MÖJLIG ELLER SÄKER. Professor, emeritus Nils-Axel Mörner: Vid stora jordbävningar i Sverige sprack berggrunden 40-50 km från rörelsezonen. Svenskarna har med stor möda kommit underfund med, att stora mängder METANGAS förekommit i berget. Metangasen har exploderat. Den sista största metangasexplosionen var i Huddiksvall för 2000 år sedan. Den orsakade en 20 m hög tsunamivåg, säger Mörner.
Också HAVSVATTENNIVÅN KOMMER ATT HÖJAS. Stora mängder vatten rinner oavbrutet på 500 m djup i berget. Radioaktivt vatten flyter lätt ut i naturen. Kopparkapslarna med avfallet ROSTAR! Måste bekläs med GULD! Billigt, förnuftigt?
Tyvärr talar inte Posiva sanning. Läs Mörners bok: ”Paleoseismicity of Sweden-a novel paradigm” (2003). Läs även NY TID nr 4, faktaintervju med Mörner.
SVAR: KÄRNKRAFT KAN INTE BYGGAS EMEDAN SLUTFÖRVARINGEN INTE ÄR SÄKER OCH EKONOMISKT LÖNSAM. LIVSFARLIG! (Göran Persson samtycker).
________________________________________________________________
FRÅGA: ÄR KÄRNKRAFTEN UTSLÄPPSFRI, REN?
FAKTA: Slutklämmen på Världskonferensen i Bonn 2001: Kärnkraften förorsakar KOLDIOXID OCH FREONER SOM SKADAR ATMOSFÄREN.
Miljöforskaren Gunnar Lindgren: KÄRNKRAFTEN ÄR INTE REN. Radioaktiva, varma gaser från reaktorns innersta utrymme ”vädras”, skorstensmetoden”.
Klimatförändringen sätter stopp för det här. Flytande radioaktivt avfall släpps ut med kylvattnet oavbrutet i havet... Skulle Östersjön, (Bottenviken, Finska viken) renas?
ÖSTERSJÖN ÄR VÄRLDENS MEST RADIOAKTIVA HAV!
Östersjöexperten, dansken Per Hegelund: Bottenhavet är väldigt grunt. ”all skit vi släpper ut i havet BLIR KVAR! Danska sundet är så smalt. Kärnkraft, ”NEJ!”
Med speciell kamera har flygbilder tagits utanför kärnkraftverken i Ryssland 2.
och Sverige. Havsvattnet är ALARMERANDE RÖTT. Annanstans blått.
Radioaktiva, oerhört farliga transporter förekommer hela tiden på Östersjön.
Det svenska försvarets forskningsinstitut (FOI) visar, att östersjöfisken är
MER RADIOAKTIV ÄN I SELLAFIELD! Kärnkraften dödar fisk och plankton!
Uppsala universitets forskare fann LIKA STOR RADIOAKTIVITET I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD MELLAN OSKARSHAMN OCH FORSMARKS REAKTORER SOM I DE NORRA OMRÅDENA DÄR TJERNOBYLNEDFALLET VAR STÖRST. (Utanför kärnkraftsverk!)
Uranbrytning hör också till kärnkraftens livscykel. Ren?:
1 kg uran producerar 2000 kg radioaktivt avfall – enorma stenkrosshögar sprider radioaktivt damm- vattendammar för slaggämnen är osäkra. Radioaktiva ämnen och tungmetaller som arsenik, kadmium och bly läcker ut i GRUNDVATTNET, vattendrag, sjöar, Finska viken, Östersjön och Bottenviken. Stängda urangruvor bör övervakas i hundratusentals år. De utgör ett hot mot människor, djur och miljö. AVFALLET ÄR OEKONOMISKT ATT SKÖTA. Risken att det lämnas i naturen är stor och följderna katastrofala. Redan provborrningar är skadliga.
RISKER MED URANBRYTNING
- radongaser frigörs
- gamma-strålning
- radioaktivt damm
- läckage i lakdammar av radioaktiva ämnen och tungmetaller
- FÖRORENING AV GRUNDVATTEN OCH VATTENDRAG
- stängda gruvor skall övervakas i hundratusentals år
URANETS HÄLSORISKER (på grund av ovanstående)
- lungcancer, sköldkörtelcancer, hjärntumör
- njurskador
- leukemi
- förökningsrubbningar och spontana missfall
- fosterskador
- minnesstörningar
Är det moraliskt rätt, att förorsaka våra medmänniskor, djur och vår miljö de här skadorna? Uranbrytning är en för farlig verksamhet.
SVAR: KÄRNKRAFTEN FÖRORENAR, FÖRGIFTAR! LIVSFARLIG!
______________________________________________________________
FRÅGA: FÅR FINLÄNDARNA ARBETE?
FAKTA: Vid Olkiluoto 3 bygget är bara 1/3 del finländare. Specialisterna kommer från utlandet t.ex. Frankrike. För polackerna och esterna är kärnkraftsbygget ett helt okänt område. Över 1.500 incidenter har inträffat!
SVAR: FÖRNYBARA ENERGIER GER MYCKET FLERE ARBETSTILLFÄLLEN! Säkra!
FRÅGA: BEHÖVER FINLAND MERA KÄRNKRAFT? 3.
FAKTA: Professor Peter Lund, Tekniska högskolan: ”ALLA FINLANDS FÖRNYBARA ENERGIFORMER ÄR 3 GÅNGER STÖRRE ÄN VÅR TOTALA ENERGIFÖRBRUKNING.
FINLAND ÄR NORDENS VÄRSTA FÖRORENARE.
NU SPARAR VI ENERGI.
WWF ordnade den 14.2.07 ett seminarium ”Virtaa tulevaisuuteen” ”En blick på framtiden”, i riksdagshuset. Över 150 beslutsfattare och energisektorns beslutsfattare deltog i konferensen. VTT, Tekniska högskolan och energisektorns specialister kom till slutsatsen:
FINLAND BEHÖVER INTE ETT SJÄTTE KÄRNKRAFTVERK. VI INVESTERAR I FÖRNYBARA ENERGIER.
VI KAN MED FÖRNYBARA ENERGIER OCH ENERGIEFFEKTIVERING KOSTNADSEFFEKTIVT PRODUCERA 2,7 GÅNGER MERA ENERGI ÄN DET FEMTE KÄRNKRAFTVERKET SOM NU BYGGS!
Industrier stängs. Vi behöver MINDRE ENERGI! De nya kärnkraftsverkens energi skulle gå på:
EXPORT! EXPORT?
Är det klokt? Utländska företag tar ”potten” och dumpar avfallet i vårt fosterland...!?
Vårt pellet säljs till Sverige! Vårt pellet hör till Finland!
SVAR: FINLAND BEHÖVER INTE MERA KÄRNKRAFT!
________________________________________________________________
FRÅGA: ÄR KÄRNKRAFTEN TRYGG?
FAKTA: Fortfarande har vi både i naturen, sjöarna och havet radioaktivitet. Tjernobyl var orsaken. Vi kan läsa rapporter från hela världen, om alla kärnkraftsolyckor som hänt under de senaste 10 åren. Chockerande läsning. Om alla de här olyckorna berättar inte medierna och industrin åt vårt folk. Både miljöbrott och brott mot mänskliga rättigheter har hänt. När som helst kan en STOR RADIOAKTIV TRANSPORTOLYCKA hända på Östersjön.
Det svenska försvarets forskningsinstitut (FOI) bekräftar, att östersjöfisken är mer radioaktiv än Sellafields! Kärnkraften dödar fisken!
Uppsala universitets forskare fann LIKA STOR RADIOAKTIVITET I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD MELLAN OSKARSHAMN OCH FORSMARKS REAKTORER SOM I DE NORRA OMRÅDENA DÄR TJERNOBYLNEDFALLET VAR STÖRST. Med specialkamera har flygbilder tagits utanför kärnkraftsverk i Sverige och Ryssland. Havsvattnet var ALARMERANDE RÖTT. Annanstans blått.

DEN FÄRSKASTE, MEST ALARMERANDE NYHETEN: 4.
Den tyska staten bekostade en undersökning som räckte 24 år. Kärnkrafts-
verken var 16 stycken. Man undersökte barn som bodde på en radie av 5 km från kärnkraftsverken. Bevisligen hade CANCERN ÖKAT MED 61 PROCENT FÖR BARN UNDER 5 ÅR. ENBART LEUKEMI HADE ÖKAT MED 119 PROCENT. Den här undersökningen publicerades i slutet av år 2007.
Uranbrytning hör också till kärnkraftens livscykel. Trygg?:
1 kg uran producerar 2000 kg radioaktivt avfall – enorma stenkrosshögar sprider radioaktivt damm- vattendammar för slaggämnen är osäkra. Radioaktiva ämnen och tungmetaller som arsenik, kadmium och bly läcker ut i GRUNDVATTNET, vattendrag, sjöar, Finska viken, Östersjön och Bottenviken. Stängda urangruvor bör övervakas i hundratusentals år. De utgör ett hot mot människor, djur och miljö. AVFALLET ÄR OEKONOMISKT ATT SKÖTA. Risken att det lämnas i naturen är stor och följderna katastrofala. Redan provborrningar är skadliga.
RISKER MED URANBRYTNING
- radongaser frigörs
- gamma-strålning
- radioaktivt damm
- läckage i lakdammar av radioaktiva ämenen och tungmetaller
- FÖRORENING AV GRUNDVATTEN OCH VATTENDRAG
- stängda gruvor skall övervakas i hundratusentals år
URANETS HÄLSORISKER
- lungcancer, sköldkörtelcancer, hjärntumör
- njurskador
- leukemi
- förökningsrubbningar och spontana missfall
- fosterskador
- minnesstörningar
Är det moraliskt rätt, att förorsaka våra medmänniskor, djur och vår miljö de här skadorna? Uranbrytning är en för farlig verksamhet.
SVAR: KÄRNKRAFTEN FÖRORENAR, FÖRGIFTAR! LIVSFARLIG, INTE TRYGG.
_______________________________________________________________
Är det rätt att låta tyskarna occupera Finlands folks hem, livsmiljö, arbetsplatser och framtid? Glöm inte cancersjukdomarna! De berörda blir Finlands nya flyktingar. Vart tänker ni sätta dem? På somaliska flyktinganstalter?
________________________________________________________________
KÄRNKRAFTEN ÄR ETT GLOBALT PROBLEM. Därför är man utomlands väldigt oroliga över Finlands kärnkraftsanskaffningar.
LUFTEN OCH HAVET HAR INGA GRÄNSER. När det exploderar...Om kärnkraften mot all förmodan (förståndet segrar säkert när fakta finns!) 5. kommer till Kristinestad, kan ni förbereda er på, att ni ställs inför miljöbrott
och brott mot mänskliga rättigheter.
_______________________________________________________________
JORMA OLLILA : ”VI KAN INTE LÖSA KLIMATPROBLEMET PÅ ANDRA PROBLEMS BEKOSTNAD.”
________________________________________________________________
SFP BESLÖT PÅ PARTIDAGEN I NÄRPES ÅR 1993, ATT DE SKULLE ARBETA FÖR NEDLÄGGNINGEN AV KÄRNKRAFTEN. DET MAN LOVAT MÅSTE HÅLLAS!
________________________________________________________________
FRÅGA: VEM ÄGER FINLAND?
SVAR: DET FINSKA FOLKET ÄGER SITT FOSTERLAND FINLAND OCH SINA HEM. VI STRIDER FÖR VÅRA RÄTTIGHETER SÅ LÄNGE DET BEHÖVS. PÅ SAMMA SÄTT SOM VÅRA SOLDATER FÖRSVARADE VÅRT LAND. VI GER INTE UPP.
FRAMTIDEN ÄR VÅR!
________________________________________________________________
VI FORDRAR ATT EN OPARTISK EXPERTGRUPP UTFÖR MKB UNDERSÖKNINGEN.
ANNARS KAN VI INTE LITA PÅ RESULTATET. KÄRNKRAFT OCH MILJÖ HÖR INTE IHOP. HUR MAN ÄN SATSAR PENGAR PÅ MKB LYCKAS DEN INTE BLI MILJÖVÄNLIG!
______________________________________________________________
Stadsfullmäktiges ordf. PATRICK RAGNÄS sade den 14.1.08 i TV programmet MOT:
”KÄRNKRAFTSBESLUTET SKALL GÖRAS PÅ FRIVILLIG BASIS. MOTSÄTTER SIG MARKÄGARNA ÄR DET INGENTING ATT DISKUTERA LÄNGRE.”
FAKTA: 98 PROCENT SÄGER ”NEJ” TILL KÄRNKRAFT I KRISTINESTAD.
DET ÄR FRÅGA OM ÄGANDERÄTTEN OCH INDIVIDENS FRIHET I EGET LAND.
FINSKA FOLKET SÄGER: ”NEJ TILL KÄRNKRAFT I KRISTINESTAD!”
Problemet är globalt. Det angår både er, oss och vår enda planet.
Över 600.000 personer har sagt ”NEJ!” till kärnkraften inom EU.


Marika Kuusakoski, Esbo
Rörelsen: Nej till kärnkraft, uranbrytning och kärnvapen!
Esbo 6.2.2008


FENNOVOIMAN KOKOUS KRISTIINANKAUPUNGISSA 7.2.2008

KYSYMYS: LIEVENTÄÄKÖ YDINVOIMA ILMASTONMUUTOSTA?
FAKTAA: Kun puhutaan ydinvoimasta pitäisi laskea ydinvoiman
KOKO ELINKAARI mukaan. Siihen kuuluu:
- uraanilouhinta jatkojalostuksineen, kuljetuksia
- ydinvoimalan rakentaminen yli 10 v. (kts. Olkiluoto 3!), kuljetuksia
- ydinvoimalan kestoaika 30 v., kuljetuksia
- ydinvoimalan lopettaminen 10 – 100 v. (vaarallisia radioaktiivisia jätteitä)
kuljetuksia
- uraanin radioaktiivisten jätevuorien valvominen monta sataatuhatta
vuotta. Kuljetuksia, kuka valvoo, kuka maksaa? HIILIDIOKSIDIA
- ydinjätteiden valvominen 1 miljoonaa vuotta. Kuka valvoo, kuka maksaa?

- Bonnin Maailmankonferensissa vuonna 2001 todettiin, että ydinvoima tuottaa
FREONEJA JOTKA VAHINGOITTAVAT ILMAKEHÄÄ.
VASTAUS: YDINVOIMA PAHENTAA ILMASTONMUUTOSTA! TOTUUS!
________________________________________________________________
KYSYMYS: ONKO YDINJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITTAMINEN TURVALLISTA?
FAKTAA: YDINJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITTAMINEN EI OLE TURVALLISESTI MAHDOLLISTA. Professori, emeritus Nils-Axel Mörner: Suurissa maanjäristyksissä Ruotsissa kallioperä halkeili 40–50 km järistyksen liikkumavyöhykkeellä. Ruotsalaiset ovat kovalla vaivalla päässeet selville siitä, että suuria määriä METAANIKAASUJA esiintyy kallion sisällä. Metaanikaasut ovat räjähtäneet. Viimeinen suuri metaanikaasuräjähdys oli Hudiksvallissa 2000 vuotta sitten. Seurauksena oli 20 m korkea tsunamiaalto. Tulevaisuudessa maanjäristykset tulevat lisääntymään, sanoo Mörner.
Myös VEDENPINTA NOUSEE. 500 m kallion syvyydessä valuu jatkuvasti suuria vesimääriä. Radioaktiivista vettä valuu helposti ympäristöön ja mereen.
Valitettavasti Posiva ei puhu totta. Lukekaa Mörnerin kirja: ”Paleoseismicity
of Sweden – a novel paradigm” (2003). Lukekaa myöskin NY TID no 4 missä
haastatellaan Mörneriä.
VASTAUS: YDINVOIMAA EI VOIDA RAKENTAA KOSKA LOPPUSIJOITTAMINEN EI OLE TURVALLISTA EIKÄ TALOUDELLISESTI KANNATTAVAA. HENGENVAARALLISTA! (Göran Persson tuli myöskin siihen tulokseen!)
________________________________________________________________
KYSYMYS: YDINVOIMA PÄÄSTÖTÖN?
FAKTAA: Bonnin maailmankonferenssissa vuonna 2001 todettiin, että ydinvoima
tuottaa HIILIDIOKSIDIA JA FREONEJA JOTKA VAHINGOITTAVAT ILMAKEHÄÄ.
Ympäristötutkija Gunnar Lindgren: Ydinvoima EI OLE PUHDASTA. Radioak-
tiivisia, lämpimiä kaasuja reaktorin ytimestä pääsee jatkuvasti ilmakehään, ”savupiippumenetelmä”. Ei onnistu ilmastonmuutoksen takia.
- Valuvaa radioaktiivista jätettä pääsee jäähdytysveden mukana mereen. Pitikö Itämeri puhdistaa?
ITÄMERI ON MAAILMAN RADIOAKTIIVISIN MERI!
Erikoiskameralla on otettu lentokuvia Venäjän ja Ruotsin ydinvoimaloitten vesialueilta. Merivesi on HÄLYTTÄVÄN PUNAINEN! Muualla sininen.
Radioaktiivisia, hyvin vaarallisia kuljetuksia tapahtuu jatkuvasti Itämerellä.
Ruotsin puolustusvoimien tutkimuslaitos (FOI) toteaa, että itämerenkala on RADIOAKTIIVISEMPI KUIN SELLAFIELDIN! Ydinvoima tappaa kalat!
Uppsalan yliopiston tutkijat löysivät YHTÄ SUURIA MÄÄRIÄ RADIOAKTIIVISUUTTA TUKHOLMAN SAARISTOSSA OSKARSHAMNIN JA FORSMARKIN VÄLILLÄ KUIN POHJOISRUOTSISSA MISSÄ TJERNOBYLIN LASKELMAT OLIVAT SUURIMMILLAAN. (Siis ydinvoimaloiden ulkopuolella!)
Uraanilouhinta kuuluu ydinvoiman elinkaareen vaarallisine jätteineen:
1 kg uraania tuottaa 2000 kg radioaktiivista jäteainesta – satoja metrejä korkeat kivimurskekasat levittävät radioaktiivista pölyä – lietealtaat ovat alttiita vuodoille. Radioaktiivisia aineita sekä raskasmetalleja kuten arseenia, kadmiumia ja lyijyä valuu POHJAVESIIN, vesistöihin, järviin, Suomenlahteen ja Itämereen. Suljetut uraanikaivokset vaativat valvomista satojen tuhansien vuosien ajan. Ne ovat uhka ihmisille, eläimille ja ympäristölle.
HYLÄTTYJÄ KAIVOKSIA EI KÄYTÄNNÖSSÄ PYSTYTÄ TALOUDELLISISTA SYISTÄ VALVOMAAN, jotta riski että niitä jätetään luontoon on suuri. Pelkät koeporaukset ovat haitallisia.
URAANILOUHINNAN RISKIT
- radonpäästöt
- gamma-säteily
- radioaktiiviset pölyt
- lietepadotusten vuodot
- POHJAVESIEN JA VESISTÖJEN SAASTUMINEN
- suljetun kaivoksen valvominen satoja tuhansia vuosia
URAANIN TERVEYSRISKIT (yllä mainituista syistä)
-keuhkosyöpä, kilpirauhassyöpä, aivokasvaimet
- munuaisvauriot
- leukemia
- lisääntymishäiriöt ja sponttaanit keskenmenot
- sikiövauriot
- muistihäiriöt
Onko moraalisesti oikein aiheuttaa sekä kanssaihmisillemme, eläimille että luonnolle näitä vaaroja? Uraanilouhinta on liian vaarallista toimintaa.
VASTAUS: YDINVOIMA SAASTUTTA, MYRKYTTÄÄ! HENGENVAARALLINEN!


KYSYMYS: SAAVATKO SUOMALAISET TYÖTÄ?
FAKTAA: Olkiluoto 3 ydinvoimalaprojektissa on ainastaan 1/3 osa suomalaisia.
Asiantuntijoita tuodaan esim. Ranskasta. Puolalaisille ja eestiläisille työntekijöille ydinvoimaprojekti on ollut täysin tuntematon ala. Olkiluoto 3, 1.500 vahinkoa!
VASTAUS: UUSIUTUVAT ENERGIAT ANTAVAT ENEMMÄN UUSIA TYÖPAIKKOJA!
________________________________________________________________
KYSYMYS: TARVITSEEKÖ SUOMI LISÄÄ YDINVOIMAA?
FAKTAA: Professori Peter Lund, Teknillinen korkeakoulu: ”SUOMEN KAIKKI UUSIUTUVAT ENERGIAVOIMAVARAT OVAT 3 KERTAA SUUREMMAT KUIN MEIDÄN TOTAALINEN ENERGIAKULUTUKSEMME.
SUOMI ON POHJOLAN PAHIN ENERGIATUHLAAJA.
NYT SÄÄSTETÄÄN ENERGIAA.
14.2.07 oli WWF järjestänyt seminaarin ”Virtaa tulevaisuuteen” eduskuntatalolla. Yli 150 päättäjää ja energiasektorin päättäjiä osallistuivat konferenssiin. VTT, Teknillinen korkeakoulu ja energiaasiantuntijat kirjoittivat mm:
SUOMI EI TARVITSE KUUDETTA YDINVOIMALAA! INVESTOIDAAN UUSIUTUVIIN.
VOIMME UUSIUTUVILLA ENERGIOILLA JA ENERGIATEHOKKUUDELLA KUSTANNUSTEHOKKAASTI TUOTTAA 2,7 KERTAA ENEMMÄN ENERGIAA KUIN VIIDES YDINVOIMALA JOKA NYT RAKENNETAAN!
Teollisuuslaitoksia suljetaan. Tarvitsemme VÄHEMMÄN ENERGIAA!
Uusien ydinvoimaloitten energia menisi:
VIENTIIN! VIENTIIN? Onko viisasta?
Meidän pellettejämme myydään Ruotsiin! Meidän pellettimme kuuluvat Suomelle!
VASTAUS: SUOMI EI TARVITSE LISÄÄ YDINVOIMAA!
______________________________________________________________
KYSYMYS: ONKO YDINVOIMA TURVALLINEN? .
FAKTAA: Vieläkin meillä on sekä luonnossa että järvissä ja meressä radioaktiivisuutta. Tjernobyl oli syynä siihen. Voimme lukea raportteja ympäri maailmaa, missä kerrotaan kaikista ydinvoimala onnettomuuksista jotka ovat tapahtuneet 10 viime vuoden sisällä. Hurjaa lukemista. Näistä onnettomuuksista teollisuus ja media eivät kerro kansallemme. Ympäristörikoksia ja ihmisoikeusrikoksia on tapahtunut. Radioaktiivisia, hyvin vaarallisia kuljetuksia tapahtuu jatkuvasti Itämerellä.
Ruotsin puolustusvoimien tutkimuslaitos (FOI) toteaa, että itämerenkala on RADIOAKTIIVISEMPI KUIN SELLAFIELDIN! Ydinvoima tappaa kalat!

Uppsalan yliopiston tutkijat löysivät YHTÄ SUURIA MÄÄRIÄ RADIOAKTIIVISUUTTA TUKHOLMAN SAARISTOSSA OSKARSHAMNIN JA FORSMARKIN VÄLILLÄ KUIN POHJOISRUOTSISSA MISSÄ TJERNOBYLIN LASKELMAT OLIVAT SUURIMMILLAAN. Erikoisfilmillä on otettu lentokuvia Ruotsin ydinvoimaloitten vesialueilta. Merivesi on hälyttävän punainen. Muualla sininen.
TUOREIN, PELOTTAVIN UUTINEN:
Saksan valtio rahoitti tutkimuksen joka kesti 24 vuotta. Ydinvoimaloita oli 16. Tutkittiin lapsia jotka asuivat 5 km säteellä ydinvoimaloista. Todettiin, että syöpä oli lisääntynyt 61 prosenttia alle 5 vuotiaissa lapsissa. Pelkästään leukemia oli lisääntynyt 119 prosenttia. Tämä tutkimus julkaistiin 2007 vuoden lopulla.
Uraanilouhinta kuuluu ydinvoiman elinkaareen vaarallisine jätteineen:
1 kg uraania tuottaa 2000 kg radioaktiivista jäteainesta – satoja metrejä korkeat kivimurskekasat levittävät radioaktiivista pölyä – lietealtaat ovat alttiita vuodoille. Radioaktiivisia aineita sekä raskasmetalleja kuten arseenia, kadmiumia ja lyijyä valuu POHJAVESIIN, vesistöihin, järviin, Suomenlahteen ja Itämereen. Suljetut uraanikaivokset vaativat valvomista satojen tuhansien vuosien ajan. Ne ovat uhka ihmisille, eläimille ja ympäristölle.
HYLÄTTYJÄ KAIVOKSIA EI KÄYTÄNNÖSSÄ PYSTYTÄ TALOUDELLISISTA SYISTÄ VALVOMAAN, jotta riski että niitä jätetään luontoon on suuri. Pelkät koeporaukset ovat haitallisia.
URAANILOUHINNAN RISKIT
- radonpäästöt
- gamma-säteily
- radioaktiiviset pölyt
- lietepadotusten vuodot
- POHJAVESIEN JA VESISTÖJEN SAASTUMINEN
- suljetun kaivoksen valvominen satoja tuhansia vuosia

URAANIN TERVEYSRISKIT
-keuhkosyöpä, kilpirauhassyöpä, aivokasvaimet
- munuaisvauriot
- leukemia
- lisääntymishäiriöt ja sponttaanit keskenmenot
- sikiövauriot
- muistihäiriöt
Onko moraalisesti oikein aiheuttaa sekä kanssaihmisillemme, eläimille että luonnolle näitä vaaroja? Uraanilouhinta on liian vaarallista toimintaa.
VASTAUS: YDINVOIMA ON HENGENVAARALLINEN URAANIKAIVOKSINEEN.
________________________________________________________________
Onko oikein että annetaan saksalaisten valloittaa Suomen kansan koteja, elinympäristöä, työtpaikkoja ja tulevaisuutta? Asianomaisista tulee Suomen pakolaisia. Mihin aijotte kotiuttaa heitä? Somalilaisten pakolaislaitoksiinko?
YDINVOIMA ON GLOBAALINEN ONGELMA. Senkin takia ulkomaillakin ollaan erittäin huolestuneita Suomen ydinvoimahankkeista.
ILMALLA JA MERILLÄ EI OLE RAJOJA. Kun räjähtää...
_______________________________________________________________
Jos ydinvoima tulee Kristiinankaupunkiin niin silloin voitte varautua siihen, että olette tehneet ihmisoikeusrikokesen ja ympäristörikoksen.
_______________________________________________________________
JORMA OLLILA: ”EMME VOI RATKAISTA ILMASTO-ONGELMAA MUITTEN ONGELMIEN KUSTANNUKSILLA”.
_______________________________________________________________
RKP PÄÄTTI PUOLUEPÄIVILLÄ NÄRPIÖSSÄ 1993, ETTÄ TYÖSKENNELLÄÄN YDINVOIMAN LOPETTAMISEKSI! LUPAUKSET TÄYTYY PITÄÄ!
_______________________________________________________________
KYSYMYS: KUKA OMISTAA SUOMEN?
VASTAUS: SUOMEN KANSA OMISTAA ISÄNMAANSA
JA KOTINSA. TAISTELEMME NÄISTÄ OIKEUKSISTA LOPPUUN SAAKKA. SAMMALLA TAVALLA KUIN SOTILAAMME PUOLUSTIVAT MAATAMME. EMME ANNA PERIKSI.
TULEVAISUUS ON MEIDÄN!
______________________________________________________________

HUOM! VAADIMME ETTÄ PUOLUEETON EKSPERTTIRYHMÄ TEKEE YVA
TUTKIMUKSEN. MUUTEN EMME VOI LUOTTAA SIIHEN!
______________________________________________________________
Kristiinankaupungin valtuuston puheenjoht. PATRICK RAGNÄS sanoi 14.1.08 TV ohjelmassa MOT:
”KÄRNKRAFTSBESLUTET SKALL GÖRAS PÅ FRIVILLIG BASIS. MOTSÄTTER SIG MARKÄGARNA ÄR DET INGENTING ATT DISKUTERA LÄNGRE.” FAKTAA: 98 PROSENTTIA SANOO ”EI!” YDINVOIMALLE KRISTIINANKAUPUNGISSA.
OMISTUSOIKEUDESTA JA YKSILÖN VAPAUDESTA ON KYSYMYS.
SUOMEN KANSA SANOO: ”EI YDINVOIMALLE KRISTIINANKAUPUNKIIN!”
Asia on globaalinen. Se koskee teitä, meitä ja planeettamme.
Yli 600.000 ihmistä ovat sanoneet ”EI!” ydinvoimalle EU:ssa.
Marika Kuusakoski, Espoo 6.2.2008
Liike: Ei uraanilouhinnalle, ydinvoimalle ja ydinaseille!

 

NOLLTOLERANS?
Jag trodde inte mina ögon. Fennovoima har polisanmält Oravaisbon Rita J. Bertils för att hon använt frasen ”tigger ni stryk?” ”Vi tolkar insändaren som ett fysiskt hot mot våra medarbetare”...”när det gäller våld har vi nolltolerans”, säger informationsdirektören Pasi Natri. Va sa? En 54 årig ansvarskännande kvinna i sina sinnes fulla bruk skulle vara ett hot mot Fennovoimas 64 delägare!? Omöjligt! Det här uttrycket var i min ungdom mycket vanligt, harmlöst. Vilken författare har inte använt den frasen?
Vad beror Fennovoimas agerande på? Svar, på rädsla. Kärnkraften står inte på säker grund. T.ex. cancer och radioaktiva livsmedel blir ett klart ”Nej tack!”
Finland har yttrandefrihet. Fennovoima behandlar sin egen befolkning som om vi bodde i vårt östra grannland...
Vår befolkning har rätt att säga ”Nej” till den farliga kärnkraften. Vi vet tillräckligt mycket om farorna och om det olösta kärnbränslets slutförvar.
Vi har yttrandefrihet, därför frågar jag kärnkraftsindustrin:
- är det rätt att ockupera vår befolknings mark och hem?
- är det rätt att göra sin egen befolkning arbetslös?
- är det rätt att göra sin egen befolkning till flyktingar?
- är det rätt att nonchalera cancerrisker?
- är det rätt att beröva sin egen befolkning deras framtid?
- är det rätt att förorena naturen och våra livsmedel?
- är det rätt att låta radioaktivt avfall rinna ut i Bottenviken som ännu till är så
grund? (Skulle inte Östersjön renas?)
- är det rätt att ge ett radioaktivt arv till våra barn, barnbarn och kommande
släkter?
Om inte det här är våld, så vad räknas som våld? Här gäller garanterat noll tolerans.
Citerar ännu författaren Barbro Lindgrens vers angående kärnkraft:
Ni dårar
ni som tror att jorden
låter sig manipuleras, skövlas och detroniseras.
Ni som på något obegripligt sätt
fått i era skallar
att jorden går att styra
efter era mallar.
Ni borde lära er av djuren
- underordna er naturen
i stället för att döda den!
För jorden måste skötas
ömsint
som ett ständigt nyfött barn
och inte snärjas
i KAPITALISMENS GARN!
Marika Kuusakoski, ansvarskännare, Esbo
Esbo 6.3.08

***************************************************************************

The text is copyright of the authors

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net