Koti - Hem - Home

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Hyvä kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsen!

Bästa fullmäktigeledamot!

Hyvä kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsen!
Ennen tulevaa hallituksen ja valtuuston kokousta haluamme kiinnittää huomionne tiettyihin keskeisiin asioihin, joita haluamme teidän pohtivan kun teette elämänne tärkeimmän päätöksen kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenenä. Päätöksenne vaikuttaa kaikkien kunnanjäsenten elämään.

Visiossaan ja strategiassaan vuoteen 2014 Kristiinankaupungin kunta on vetänyt suuntaviivoja sille, miten sen johdon on meneteltävä asioissa, jotka koskevat demokratiaa ja osallistumista kunnan kehittämiseen. Mielestämme kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja erilliset valtuuston jäsenet ovat laiminlyöneet velvollisuutensa, josta he ovat yhdessä ja yksimielisesti sopineet. Lue oheisessa kaupungin strategiassa s. 16.
Kristiinankaupungissa 7.9.2007 pidetyssä kokouksessa Fennovoima lausui, ettei yhtiö ole kiinnostunut perustamaan toimintansa kuntaan, jossa asukkaat ovat ydinvoiman perustamista vastaan. Siipyyssä 12.11.2007 pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuuston jäsenet totesivat myös, että tämä on ainoastaan maanomistajien ja Fennovoiman välinen asia. Koska maanomistajat Norrskogenin ja Kilgrundetin alueella nyt vastustavat maa-alansa myyntiä, arviointia ja suunnittelua, demokratian pitäisi siis toimia niin kuin sen on tarkoitus, eli kaupungin tulisi nyt noudattaa maanomistajien tahtoa ja tehdä asiassa päätös, joka estää ydinvoimalan suunnittelun ja rakentamisen Norrskogenin ja Kilgrundetin alueelle. Päätös koskettaa myös muita Kristiinankaupungin osia. Myös enemmistö Siipyyn asukkaista vastustaa ydinvoiman suunnittelua ja rakentamista kyseisellä alueella. Samalla kunnan tulisi kehottaa Fennovoimaa peruuttamaan päätöksensä käynnistää ympäristönvaikutusten arviointi alueella. On myös tärkeää, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenet oivaltavat ympäristövaikutusten arvioinnin hyväksymisen olevan osa tulevan ydinvoiman hyväksymistä kunnan alueelle.

Me haluamme, että kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenet tiedostaisivat, että kaupunkimme ja koko alueemme on kaunis ja tärkeitä arvoja omaava kulttuuriseutu, joka ei saa tuhoutua ydinvoimalan alle. Kristiinankaupungin seudulla on useita menestyksekkäitä elinkeinoja maatalouden, elintarviketuotannon, pienteollisuuden sekä matkailun aloilla, joista osa suoraan tuhoutuu, mikäli ydinvoimala rakennettaisiin Norrskogenin/Kilgrundetin alueella. Lisäksi suunniteltu alue sijaitsee kahden Kristiinankaupungin saaristoalueen Natura-alueen osa-alueiden välissä. Myös niihin ydinvoimalan rakentaminen vaikuttaisi, ja ne osittain tuhoutuisi suunnitelmien johdosta.

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenten tulisi muistaa, että tämä ei ole yksityinen eikä mitätön asia, vaan se koskettaa kaikkia kunnassa asuvia, niin nuoria kuin vanhojakin, niin vakinais- kuin vapaa-ajanasukkaitakin. Päätöksellänne on erittäin kauaskantoisia vaikutuksia.
Kehotamme hallituksen ja valtuuston jäseniä pohtimaan huolellisesti ja tarkasti yllä olevaa vetoomustamme ja tekemään oikean päätöksen. Sano ydinvoimalle ei ja auta meitä kaikkia säilyttämään luonnonkaunis ja viihtyisä kuntamme tuleville sukupolville.

Hyvä kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsen, lue myös tarkasti kunnalle laatimanne strategia, mm. sivut 2 ja 9, josta olette yksimielisesti päättäneet marraskuussa 2007.
Lopuksi haluamme lainata kaupunginjohtajamme Riitta El-Nemrin lainaamaa sananlaskua vuoden 2007 joulutervehdyksestään: ”Jos haluat kulkea nopeasti, kävele yksin, jos haluat päästä pitkälle, kulje muiden kanssa.” (Afrikkalainen sananlasku)

Sara Bondegård
Pia ja Mauri Kaskela
Nina ja Kaj Lindlöf
Marita ja Bjarne Lindlöf
Ulla-Maj ja Rune Storsjö
Ulla Storsjö-Dunn ja Matthew Dunn
Ann-Kristin Taipale
Eva Teir
Gunvor ja Gunnar Teir
Åsa Teir-Bäckström ja Niclas Bäckström

1. päivänä tammikuuta 2008

Bästa fullmäktigeledamot!
Med anledning av det kommande fullmäktigemötet vill vi fästa er uppmärksamhet på vissa viktiga aspekter, som vi vill att ni ska ta i beaktande när ni ska fatta ert livs viktigaste beslut som stadsfullmäktigeledamot. Ert beslut kommer att beröra samtliga kommunmedlemmar.

I kommunens vision och strategi fram till år 2014 har kommunen dragit upp linjer för hur kommunens ledning ska förfara i frågor som gäller demokrati och delaktighet i utveckling av kommunen. Vi tycker att stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och de enskilda folkinvalda ledamöterna har försummat sin plikt som de själva enhälligt har enats om. Bifogat utdraget ur strategin i bilaga 1.

Enligt Fennovoimas utsago vid mötet i Kristinestad 7.9.2007 är bolaget inte intresserat av att etablera sig i en kommun där invånarna är emot en kärnkraftsetablering. Vid stadsfullmäktiges möte i Sideby 12.11.2007 konstaterade ledamöterna också att detta är en sak endast mellan markägarna och Fennovoima. I och med att markägarna i området av Norrskogen och på Kilgrundet nu är emot en försäljning, markvärdering och planering av sina områden bör nu demokratin således fungera som den ska, vilket betyder att staden bör hörsamma markägarnas vilja och fatta ett beslut i ärendet som utesluter en planering och etablering av ett kärnkraftverk i området av Norrskogen och Kilgrund. Detta beslut gäller även övriga delar av Kristinestads kommun. Även majoriteten av invånarna i Sideby är emot en planering och etablering av kärnkraft i området. Samtidigt bör kommunen uppmana Fennovoima att dra tillbaka sitt beslut om att inleda en miljökonsekvensbedömning i området. Det är viktigt för stadsfullmäktigeledamöterna att inse att ett godkännande av en miljökonsekvensbedömning är ett led i att godkänna en framtida etablering av kärnkraft i kommunen.
Vi vill att stadsfullmäktigeledamöterna beaktar att staden och regionen är en vacker kulturbygd med många viktiga värden som inte får läggas under ett kärnkraftsbygge. Kristinestadsnejden har flera framgångsrika näringar inom jordbruk, livsmedelsproduktion, småskalig industriverksamhet samt turistbranschen av vilka en del direkt kommer att utplånas i en etablering av ett kärnkraftverk i Norrskogen/Kilgrundet. Dessutom ligger det tilltänkta området mellan två delar av Naturaområdet Kristinestads skärgårdsområde, vilket påverkas och delvis förstörs i och med planerna.
Stadsfullmäktigeledamöterna bör komma ihåg att detta inte är ett privat och obetydligt ärende, utan det påverkar alla kommuninvånare, ung som gammal, fastboende som fritidsboende. Ert beslut har vittgående konsekvenser.
Vi uppmanar ledamöterna att ta hänsyn till och begrunda noggrant det som vi har anfört ovan och att ta det rätta beslutet. Säg nej till kärnkraften och bidra till att bevara vår natursköna och trivsamma kommun för kommande generationer.

Bästa stadsfullmäktigeledamot, läs noggrant igenom er strategi för kommunen, bl.a. sida 2 och sida 8, som ni enhälligt har beslutat om i november 2007.

Till slut vill vi citera det ordspråk som stadsdirektör Riitta El-Nemr framförde i sin julhälsning år 2007: ”Om du vill gå snabbt, gå ensam. Om du vill nå långt, gå tillsammans med andra.”(Afrikanskt ordspråk)

Sara Bondegård
Pia och Mauri Kaskela
Nina och Kaj Lindlöf
Ulla Storsjö-Dunn och Matthew Dunn
Ann-Kristin Taipale
Eva Teir
Åsa Teir-Bäckström och Niclas Bäckström

 

Den 1 januari 2008

******************************************************************************************

The text is copyright of the authors

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net