Hem - Koti - Home

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Bottenhavet


Östersjön är det mest radioaktiva havet i hela världen

Östersjön är det mest radioaktiva havet i hela världen. Detta har påvisats av Helsingfors-kommissionens Monitoring for Radioactive Substance, HELCOM MORS. Denna vetenskapliga arbetsgrupp har delegater från Strålskyddscentralen i Finland och Strålskyddsinstitutet i Sverige och uppgiften är att kartlägga den radioaktiva föroreningen. HELCOM har i sina mätningar som pågått sedan förra halvan av 1970-talet kontinuerligt följt med de radioaktiva utsläppen från kärnkraftverken runt Östersjön. I dessa mätningar har man kunnat konstatera att Finlands kärnkraftverk bidrar med 1000 gånger mer radioaktiva utsläpp än Rysslands kärnreaktorer, Sveriges reaktorer är ännu värre med radioaktiva utsläpp som är 100 000 gånger värre än Rysslands.

Det här har fått dansken Per Hegelund på fötter. Vid Fennovoimas informationstillfälle i Kristinestad senaste torsdag var Hegelund närvarande. Han är aktiv inom Milkas, Miljörörelsens Kärnavfallssekreteriat i Sverige. Milkas deltar aktivt i samrådsprocessen med riksdag och regering om var och hur man ska slutdeponera kärnreaktorernas radioaktiva avfall.

Fram till lördag befann sig Hegelund i Sideby, Kristinestad, för att informera om radioaktiviteten i Östersjön. Hegelund påpekar att den finländska slutdeponeringen av kärnavfallet är en så gott som fullständig kopia av den svenska slutförvaringen. Hegelund förundrar sig över att Finland kan ha fattat ett beslut beträffande slutdeponeringen när man i Sverige fortfarande anser att planerna är för bristfälliga. Dessutom saknar Finland den omfattande samrådsprocess mellan miljöorganisationer och beslutsfattare som Sverige har.

ÖstersjönRadioaktiviteten i Östersjön har ökat radikalt, trots att längre tid förflutit från Tjernobyl-olyckan. Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige (FOI) har mätt upp halterna av Cesium-137 i fisk under förra halvan av 1990-talet, samt klargjort källorna till radioaktiviteten. Mer än 50 % kunde härledas till kärnkraftsanläggningen Sellafield i England. Endast 10-15 % av cesiumhalten i fiskarna kunde härledas till Tjernobyl-olyckan. Enligt Hegelund innebär undersökningsresultaten att de rutinmässiga driftutsläppen från ett lands kärnreaktorer kan ha lika stor betydelse för radioaktiviteten i havet och organismerna som den hittills värsta kärnkraftsolyckan i världen, Tjernobyl.

I början av 1990-talet orsakade halten av cesium i fisk en strålning på cirka 20 Bq/kilogram. I slutet av 90-talet hade innehållet ökat till 50 Bq/kg. De senaste rapporterna från Svenska Strålskyddsinstitutet (motsvarar STUK i Finland) har visat att fisk som fångats utanför de svenska kärnkraftsanläggningarna har en cesiumhalt som ger 220-230 Bq/kg. I Sverige är gränsvärdet för ätbar fisk 300 Bq/kg. Även utanför Olkiluoto och i Bottenviken är halterna av cesium i fisk förhöjda.

En bidragande orsak till Östersjöns radioaktivitet och känslighet är att vattenutbytet är mycket litet, endast 1% per år av Östersjöns vatten byts ut till renare vatten från Atlanten. Hegelund understryker att det här innebär att de radioaktiva och övriga gifter som släpps ut i Östersjön stannar här i princip för evigt, dessutom fortsätter vi hela tiden att fylla på med mera utsläpp. Det här har föranlett ett medlemsförslag från Nordiska rådet i oktober 2005 där man anser att ett moratorium måste införas, dvs. att alla nya kustnära placeringar av reaktorer och slutdeponeringsplatser för radioaktivt avfall runt Östersjön måste läggas på is.

Hegelund klargör att Bottenviken är värst utsatt i hela Östersjön eftersom det är slutet på en vik med lågt vatten, vattenutbytet är i det närmaste obefintligt här. Till och med ett barn kan förstå det fullständiga vansinnet i att anlägga ett kärnkraftverk här säger Hegelund med skärpa i rösten. Han menar att vi inte längre kan göra något åt gårdagens radioaktiva utsläpp, därför är det nu av yttersta vikt att vi koncentrerar oss på att stoppa dagens och framtidens radioaktiva utsläpp till Östersjön. Per Hegelund är mycket engagerad i Östersjöns välmående och har därför lovat att ställa upp i en föreläsningsserie i Österbotten till våren.


Per Hegelund längst till höger med livboj runt halsen för att symbolisera att Östersjön håller på att drunkna i radioaktivitet. Mari Kunnari och Tauno Pulkkinen (förnyelsebar pensionär) representerar folkrörelsen ”Lappländare mot urankraft”

 

Anette Norrgrann

-------------------------------------------------------------------

Östersjön karta - GNU Free Documentation License

Några länkar:

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net