Hemmanet och släkten Teirfolk
av Gunnar Nybond *

 

Lyssna till den granens susning, vid vars rot ditt bo är fäst
Finskt ordspråk

 

BYAR, byagrupper, h e m m a n  (före 1700), nybyggarhemman (efter 1700), släkter i SIDEBY, SKAFTUNG och ÖMOSSA:
-------------------
* = sida under utveckling
-------------------
*KARTA*Sideby by
* L a s s f o l k
* K a r s
* H a n s a s
* T e i r
Nybyggarhemman i Sideby
* Rosnäs
* Rosenback
* Silverberg
*Fladan och Fissjas
* Pellfolk
* Jossfolk
* Västerback
* Högback
Storsjö och Linnströmas
* Storsjö
* Gäddträsk
Gäddvik (Lindström)
* Strömsnäs
*Norrback
* Norrback
*Bodan
* Bodman
*Appelö
* Appelö
*Heden
* Hedback
* Hedkrok
*Lillbäck
* Lillbäck
* Kallträsk (Berg)

Appelö
Bäckman
Grönberg
Hanses

Reichenbach

J o r d e b o k s k a r t a 1693
Hemman 1699-1724

T e i r ( f o l k )
* G r a n n a s
* N o r r g å r d
* I n g v e s
Nybyggarhemman i Skaftung
Demasör
* Småskär (Österbygd)
Grankull
* Sundnäs
Henriksdal
* Rosenlund (Frivilas)
Långfors

Skogman

S k o g m a n
Ö m a n
Nybyggarhemman i Ömossa
Öström
Kallträsk (Hede)
Wästervik
Österback
Rosenback
Kivistö

Bergvik


Skogman och Öman

 

HEMMANET OCH SLÄKTEN TEIRFOLK

Teirfolk hemman är ett av de fyra ursprungshemmanen i byn: Teirfolk, Grannas, Ingves och Norrgård. När de tillkommit och i vilken ordning kan ingen med bestämdhet säga, men de var registrerade och skattebetalande redan på 1500-talet. Även om Teirfolk har fått nr 1 i jordeböckerna, så kan man inte ta för givet, att det skulle vara det första, därför att numreringen infördes långt senare än hemmanet och gården kommit till. Ibland benämnes gården bara Teir, och det är möjligt att den kortare formen är den ursprungliga.

Av en tablå i Sideby sockens historia framgår att hemmanet år 1699, som då skrevs bara Teir, innehades av bonden Pehr Olsson och omfattade 1/2 mantal.

I Lappfjärd församlings äldsta kommunionbok (1724-1731) upptas på Teirfolk i Skaftung som husbonde Anders Thomasson med hustru Maria Olofsdotter. I familjen ingår då även en måg Johan med hustru.

Kommunionboken för 1738-1747 anger som husbonde Johan med hustru. Har månne mågen nu blivit husbonde i gården? Det är svårt att fastställa släktskapen och kontinuiteten för familjerna i de äIdsta kommunionböckerna, då manspersonerna ofta nämns bara med ett förnamn och hustrurna vanligen är namnlösa.

Först i kommunionboken 1750-1756 får vi närmare uppgifter. Husbonden heter då Johan Henriksson och är född 1702. Hustrun benämns Margareta Persdotter och är född samma år som mannen. Han dog 17.5.1758. Det är oklart om det fortfarande är fråga om samma Johan, som uppträdde som måg i den första kommunionboken. I varje fall väljer jag honom till stamfar för den nuvarande släkten Teirfolk i Skaftung. Det synes lämpligast så, därför att han var bonde på det ännu odelade hemmanet och därför att en obruten släktföljd råder från honom fram till våra dagar.

På 1750-talet uppstod en gård till på Teirfolk hemman. Det fanns då två gifta söner i den gamla gården, och de tog tydligen "boskillnad". Officiellt delades hemmanet först i samband med storskiftet i byn på 1770-talet.

SLÄKTENS STAMFADER

Tabell 1.
Johan Henricsson Teirfolk, f.1702, d. 17.5.1758, bonde på Teirfolk odelade hemman om 1/2 mantal, gift med Margareta Pehrsdotter, f. 1702, d. 9.5.1790. Johan blev således 56 år och hustrun Margareta 88 år gammal. Makarna hade åtminstone fem barn, som kom till vuxen ålder och gifte sig.

Barn:
I. Petter (Pehr), f. 1731, g. i Skaftung, tab. 2.
II. Henric, f. 1733, g. i Skaftung, tab. 245.
III. Johan, f. 1734, g. i Uttermossa på Berg, tab. 285.
IV. Maria, f.1740, g. i Uttermossa på Berg, tab. 365.
V. Olof, f. 1743, g. i Skaftung, anlade Grankull, tab. 461.

De fem syskonen bildar i det följande var sin släktgren, som numreras med romerska siffror. Grenarna I,II och V stannar i Skaftung och sprider sig därifrån till olika byar. Grenarna III och IV får fotfäste i Uttermossa.

De båda bröderna Petter och Henric kom att dela på hemmanet efter faderns död. I kartabeskrivningen av år 1775 över de gamla hemmanen i samband med storskiftet upptas Teirfolk nr 1 om 3/16 mtl med Petter Johansson som ägare och Teirfolk nr la om 3/16 mtl med Henric Johansson som ägare. Mantalsstorleken har nu skrivits ned till sammanlagt 6/16 i stället för 8/16 eller 1/2 mtl, som hemmanet tidigare uppgivits omfatta.

*

Den ursprungliga stomgården Teirfolk torde ha stått på den nuvarande s.k. Lokalsbacken i Skaftung söder om ungdomslokalen. Inget vet mera hur gården såg ut. Den var gästgivargård redan på 1600-talet. År 1696 omnämns bonden Pehr Olufsson Teirfolk som gästgivare. Han blev ihjälslagen av fienden hösten 1713, alltså under stora ofreden, enligt uppgift i Lappfjärds historia I.

Efter delningen av hemmanet på 1700-talet tillkom den andra Teirfolk-gården, den som i byn har kallats Storback. Den finns kvar. Den gamla landsvägen gick så nära i en kurva intill gården, att dörren till sädesboden ledde direkt in från vägkanten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info BYAR, byagrupper, h e m m a n  (före 1700), nybyggarhemman (efter 1700), släkter i SIDEBY, SKAFTUNG och ÖMOSSA är ett långsiktigt www-projekt under kontinuerlig utveckling. WWW-presentationerna som påbörjades i dec 2003 är än så länge preliminära och fragmentariska och uppläggningen av webbplatsen är preliminär. Den kommer att utökas och uppdateras under en lång tid framöver. Ryggraden i webbplatsen kommer till en början att utgöras av Gunnar Nybonds artiklar samt kompilationer av kommunion- och historieböcker 1723-1830. Korrigeringar, tillägg (och förslag till tillägg) och lämpligt material till www-sidorna (hemmansbeskrivningar, släktutredningar, gamla och nya artiklar, kopior av fotografier, urkunder, kartor osv.) kan sändas till Staffan Storteir staffan.storteir@e-brev.nu


Böcker av Gunnar Nybond

   
     

* Texten ingår i Gunnar Nybonds bok "Skaftung by i Kristinestad. Släkterna Sundnäs och Teirfolk", Vasa 1998, utgiven på författarens eget förlag och publiceras på WWW med tillstånd av författarens son Trygve Nybonde.

 

Immigrant navigation

sydaby.eget.net

editor: Staffan Storteir