Hemmanen Skogman och Öman i Ömossa
av Gunnar Nybond *
 

Lyssna till den granens susning, vid vars rot ditt bo är fäst
Finskt ordspråk

BYAR, byagrupper, h e m m a n  (före 1700), nybyggarhemman (efter 1700), släkter i SIDEBY, SKAFTUNG och ÖMOSSA:
-------------------
* = sida under utveckling
-------------------
*KARTA*Sideby by
* L a s s f o l k
* K a r s
* H a n s a s
* T e i r
Nybyggarhemman i Sideby
* Rosnäs
* Rosenback
* Silverberg
*Fladan och Fissjas
* Pellfolk
* Jossfolk
* Västerback
* Högback
Storsjö och Linnströmas
* Storsjö
* Gäddträsk
Gäddvik (Lindström)
* Strömsnäs
*Norrback
* Norrback
*Bodan
* Bodman
*Appelö
* Appelö
*Heden
* Hedback
* Hedkrok
*Lillbäck
* Lillbäck
* Kallträsk (Berg)

Appelö
Bäckman
Forstén
Grönberg
Hanses

Reichenbach

J o r d e b o k s k a r t a 1693
Hemman 1699-1724

T e i r ( f o l k )
* G r a n n a s
* N o r r g å r d
* I n g v e s
Nybyggarhemman i Skaftung
Demasör
* Småskär (Österbygd)
Grankull
* Sundnäs
Henriksdal
* Rosenlund (Frivilas)
Långfors

Skogman

S k o g m a n
Ö m a n
Nybyggarhemman i Ömossa
Öström
Kallträsk (Hede)
Wästervik
Österback
Rosenback
Kivistö

Bergvik


Skogman och Öman

Egentligen utgör inte invånarna på de två hemmanen Skogman och Öman i Ömossa två särskilda släkter, utan om de har vuxit ut från samma rot, nämligen från nybyggaren Olof Persson Räf, som anlade nybyggarhemmanet ÖIEMOSZA 1590, så skulle de bilda en och samma släkt med samma anfader. Detta förhållande är dock inte fullt dokumenterat, vilket framgår av det följande.

Hemmanet delades första gången år 1707 efter storbonden Marcus Hansson. Klyvningen av hemmanet synes vara en lämplig utgångspunkt för en uppdelning av hans ättlingar på två huvudlinjer eller släkter.

Materialet för en något så när fullständig dokumentering av de två huvudmännens efterkommande ända från början av 1700-talet är dock alldeles för knapphändigt och otillförlitligt. Därför nöjer jag mig med endast en schematisk framställning av de båda huvudlinjernas fortlöpande sammanhang fram till 1780-talet, då en ny delning av de två hemmanen företogs i samband med det då genomförda storskiftet. Från den tiden uppdelas utredningen i bestämda släktgrenar, som fick sin anknytning till särskilda släktgårdar i Ömossa eller har kunnat följas på annat håll. Huvudpersonerna för dessa släktgrenar är redan ättlingar i sjätte led till nybyggaren Olof Persson, vilket framgår av schemat. Kontinuiteten är säkert dokumenterad för släkten Öman, medan ett avbrott kan ha inträffat inom släkten Skogman i början av 1700-talet. Det är fråga om bönderna Hans Hindricsson och Simon Hindricsson med samma fadersnamn (patronymikon), vilka av en del bygdehistoriker betraktats som bröder. Ett eventuellt broderskap har dock icke övertygande kunnat påvisas. - Se schemat! - Förhållandet har jag kommenterat i den historiska behandlingen av Ömossa by. I det följande har självfallet endast genealogiskt påvisbara fakta fått avgöra släktskapen. Från de sista bönderna på de odelade hemmanen före 1780, nämligen Hans Simonsson Skogman och Eric Olofsson Öman, är i varje fall släktföljden fram till nutiden klarlagd.

 

Bönder på "ÖIEMOSZA" hemman 3/4 mantal anlagt 1590

Olof Pehrsson Rääf
Hans Olsson
Marcus Hansson
Delning 1707
Skogman 3/8 mtl
 

Öman 3/8 mtl

           Hindric Marcusson    ----------
bröder
-------- Michel Marcusson       
Hans Hindricsson
 
Olof Michelsson
Simon Hindricsson
 
Eric Olofsson
Hans Simonsson
   
             Delning 1780
I II III IV V VI         I II III XIII XIV
Johan Hans Eric Hennc Maria Carl         Mats Eric Hans Joseph Carl
15/72 15/72   15/72               15/72 15/72 15/72  
"Aningåls" (Skogman - Metsänheimo) "Hansas" "Förare" i armén Gammelsved släktgård Bondhustru på Sebbas i Dagsmark Klockare i Karleby         Dog före delningen "Erkas" "Kväänas" Ömans Westervik nybygge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info BYAR, byagrupper, h e m m a n  (före 1700), nybyggarhemman (efter 1700), släkter i SIDEBY, SKAFTUNG och ÖMOSSA är ett långsiktigt www-projekt under kontinuerlig utveckling. WWW-presentationerna som påbörjades i dec 2003 är än så länge preliminära och fragmentariska och uppläggningen av webbplatsen är preliminär. Den kommer att utökas och uppdateras under en lång tid framöver. Ryggraden i webbplatsen kommer till en början att utgöras av Gunnar Nybonds artiklar samt kompilationer av kommunion- och historieböcker 1723-1830. Korrigeringar, tillägg (och förslag till tillägg) och lämpligt material till www-sidorna (hemmansbeskrivningar, släktutredningar, gamla och nya artiklar, kopior av fotografier, urkunder, kartor osv.) kan sändas till Staffan Storteir staffan.storteir@e-brev.nu


Böcker av Gunnar Nybond

   
     

* Texten ingår i Gunnar Nybonds bok "Bottnisk bygd, Ömossa by i Kristinestad under 400 år 1590-1990", Vasa 1988, utgiven på författarens eget förlag och publiceras på WWW med tillstånd av författarens son Trygve Nybonde.

 

Immigrant navigation

sydaby.eget.net

editor: Staffan Storteir