Fyra rotesoldater från 1700-talet
av Gunnar Nybond *

Rotesoldater i Lappfjärds socken 1749 och 1795

Indelningsverket

I enlighet med det av konung Karl XI under senare hälften av 1600-talet organiserade landsförsvaret för Sveriges rike, det s.k. indelningsverket, uppställde varje landskap ett regemente på 1200 man ständiga knektar. Dessa utgjorde tillsammans en arme av övat krigsfolk, som alltid måste vara redo att stiga i ledet och slåss för kung och land.

Den ekonomiska bördan för upprätthållandet av försvaret och krigsmakten ålåg helt och hållet bönderna. Beroende på hemmanens antal i de olika landskapen och socknarna indelades dessa i rotar, omfattande vanligen 3-5 hemman. Varje rote skyldigkändes anställa och underhålla en soldat. Krigsmännen rekryterades bland unga, välväxta och friska män. De stod i tjänst, tills åren begynte tynga och armen ej mera med full kraft förmådde svänga svärdet. Övre åldersgränsen torde dock ha varit 50 år, vilket betydde att en soldat, som hade tagit anställning vid 20 års ålder, fick se fram mot 30 tjänsteår. Vanligen fick dock soldaterna avsked tidigare på grund av sjukdomar och krämpor, som de ådragit sig dels i krig och dels på annat sätt.

Under fredstid livnärde sig soldaten och hans familj på sitt av roten iordningställda torp. Men så snart ofärd inträffade, skulle han träda i krigstjänst. Under fredstid skulle han också vara med vid olika övningstillfällen och mönstringar.

Redan på 1680-talet var den nya militärorganisationen genomförd i Sverige och ungefär ett årtionde senare i Finland med undantag av Österbotten. Detta landskap var av konungen befriat från den ständiga knekthållningen. Landskapets socknar hade i stället förbundit sig att dels genom frivillig värvning fylla manskapskvoten i Österbottens regemente och dels bilda båtmanssocknar, som skulle tillgodose flottans behov av sjöfolk. Österbottens allmoge ansåg det med sin fördel förenat att vidbliva det gamla. Först efter femtio år lyckades regeringen förmå de österbottniska bönderna att övergå till det nya systemet.Dessa undertecknade i augusti 1733 ett kontrakt, där deras rotering och deras förpliktelser gentemot soldaterna fastställdes. Emedan det kan äga allmänt intresse, må det viktigaste anföras.

BYAR, byagrupper, h e m m a n  (före 1700), nybyggarhemman (efter 1700), släkter i SIDEBY, SKAFTUNG och ÖMOSSA:
-------------------
* = sida under utveckling
-------------------
*KARTA*Sideby by
* L a s s f o l k
* K a r s
* H a n s a s
* T e i r
Nybyggarhemman i Sideby
* Rosnäs
* Rosenback
* Silverberg
*Fladan och Fissjas
* Pellfolk
* Jossfolk
* Västerback
* Högback
Storsjö och Linnströmas
* Storsjö
* Gäddträsk
Gäddvik (Lindström)
* Strömsnäs
*Norrback
* Norrback
*Bodan
* Bodman
*Appelö
* Appelö
*Heden
* Hedback
* Hedkrok
*Lillbäck
* Lillbäck
* Kallträsk (Berg)

Appelö
Bäckman
Forstén
Grönberg
Hanses

Reichenbach

J o r d e b o k s k a r t a 1693
Hemman 1699-1724

T e i r ( f o l k )
* G r a n n a s
* N o r r g å r d
* I n g v e s
Nybyggarhemman i Skaftung
Demasör
* Småskär (Österbygd)
Grankull
* Sundnäs
Henriksdal
* Rosenlund (Frivilas)
Långfors

Skogman

S k o g m a n
Ö m a n
Nybyggarhemman i Ömossa
Öström
Kallträsk (Hede)
Wästervik
Österback
Rosenback
Kivistö

Bergvik


Skogman och Öman
Soldattorpen skulle röjas upp av rotebönderna på deras utmark och omfatta åker för en halv tunnas utsäde, därtill ett kålland och en äng, som avkastade två vinterlass hö. Torpstugan fick ej byggas större än 9 alnar (5,4 m) lång och bred. Till åbyggnaderna hörde dessutom en bod 6 x 6 alnar och ett litet fähus med foderlada. Förutom bostadsförmånerna och avkastningen från torpet utgjordes soldatens lön av 6 daler silvermynt i städsel, en ko, en tunna spannmål, hälften råg och hälften korn, i "släpkläder" en gång för alla: vadmalsrock och väst, ett par vadmalsbyxor, ett par pjäxor, en skjorta, ett par ullstrumpor, en halsduk, ett par yllevantar en hatt och en luden kalvskinnsränsel. Årslönen uppgick till 30 daler kopparmynt med avdrag av tre daler till en omgång släpkläder vart fjärde år.

Österbottens infanteriregemente bestod av åtta kompanier. Från nyindelningens böjan utgjordes det sjätte av Närpes kompani, vilket rekryterades i Närpes, Lappfjärds, Malax och Mustasaari socknar. Kompaniet bestod då av 150 man, soldater och korpraler.

Då soldaterna inte var på kommendering eller fiske för regementets räkning, var de tvungna att arbeta som dagkarlar hos sina rotebonder. Därigenom kunde de bättra på sin årslön betydligt. Somliga hade ju också utbildning för något särskilt yrke, t.ex. snickar-, skomakar- eller timmermansyrket.

Lappfjärds sockens soldatrotar

I detta sammanhang intresserar oss främst Lappfjärds socken. Vi väljer året 1749 och lägger en besiktningsmönsterrulla för Österbottens regemente från detta år till grund för granskningen. Till dåvarande Lappfjärds socken hörde också de senare självständiga socknarna Bötom, Storå, Sideby och Tjöck. Soldaternas antal uppgick vid denna tid till 30 och förblev så ända till tiden närmast före 1808-1809 års krig, då antalet ökades till 70.

Rotesoldater i Lappfjärds socken år 1749

Nr By Soldatens namn Födelseort Ålder år Gift
Ogift
Hantverk
1 Skaftung Korpral Erick Matson Strandman Österbotten 41 2/3 Gift Slöjgdekare
2
"
Erick Olofson Grönholm Österbotten 28 1/3 Gift  
3 Sideby Elias Olofson Grönberg Uppland 19 1/2 Ogift Skomakare
4 Härkmeri Johan Johansson Hagman Stockholm 30 Gift  
5
"
Elias Johansson Enrot Österbotten 28 Gift Timmerman
6 Uttermossa Hans Jacobsson Asp Österbotten 42 Gift Timmerman
7 Storå Mats Michelson Åberg Björneborg 36 Gift  
8
"
Obesatt        
9
"
And. Jacobsson Friskberg Österbotten 29 1/2 Ogift Slöjgdekare
10
"
Joseph Jacobsson Börling Österbotten 33 2/3 Gift  
11
"
Obesatt        
12
"
Hans Johansson Jungström Österbotten   Ogift Slöjgdekare
13
"
Johan Jöransson Widberg Viborgs län 32 Gift  
14 Bötom Anders Ersson Brådd Åbo län 20 1/2 Ogift  
15 Dagsmark Jacob Hinderson Meijer Österbotten 24 1/3 Gift  
16 Bötom Obesatt        
17 Lappfjärd Mårten Jacobson Åkerman
Österbotten
26 1/2 Gift  
18
"
Hans Jacobsson Blom
Österbotten
42 Ogift  
19
"
Erick Erickson Söderberg
Österbotten
38 Gift  
20
"
Johan Michelson Borgström
Österbotten
32   Snickare
21
"
Mats Matsson Strandman
Österbotten
37 1/2 Gift Slöjgdekare
22
"
Erick Matson Frivillig
Österbotten
44 Gift  
23 Låhlby Jacob Jacobsson Blom
Österbotten
24 1/3 Gift Slöjgdekare
24 Tjöck Johan Johansson Bonäs
Österbotten
19 2/3 Ogift  
25
"
And.Erickson Holmberg
Österbotten
49 1/3 Gift Timmerman
26
"
Korpral Thomas Hendrickson Bonerus Björneborg 37 1/2 Gift  
27
"
Sigfrid Ersson Kamb Österbotten 21 2/3 Gift Snickare
28 Påskmark Joh.Jöransson Granroth
Österbotten
18 1/3 Ogift  
29 Mörtmark Mich. Jacobsson Rosenberg
Österbotten
43 1/3 Gift  
30
"
Jöran Jacobsson Nymark
Österbotten
22 2/3 Gift  

 

Tiden för ovan tabellerade mönstring inträffade under en tolvårig fredstid mitt emellan lilla ofreden 1741-1743 och pommerska kriget 1756-1763, varför manskapsbeståndet kan anses vara normalt i fråga om ålder, tjänstetid och äktenskap. Medelåldern för soldatema var 30 år och 9 månader och tjänste tiden i medeltal 8 år och 6 månader. De flesta av soldaterna hade familj.

Varför just denna mönsterrulla tagits som underlag beror på att soldaterna med numren 3, 5 och 19 på listan, Elias Olofsson Grönberg, Elias Johansson Enrot och Erick Ericksson Söderberg, här för första gången uppträder på arenan. Dem får vi stifta närmare bekantskap med senare som stamfäder för tre av soldatsläkterna i denna bok. Den fjärde har sitt ursprung från soldaten Jacob Johansson Ahlbäck vid Eura kompani i Björneborgs läns regemente på samma tid.

Rotesoldater i Lappfjärds socken 1795

Låt oss jämföra föregående mönstringsuppgifter med en rulla 46 år senare, då regemenet samlades på Ladugårdsslätten invid Vasa och Närpes kompani mönstrades den 27 juni 1795 av överste Adolph Aminoff. Tillståndet bland lappfjärdssoldaterna då framgår av följande sammanställning:

Nr
Rotens namn
Soldatens namn
Födelseort
Ålder år Tjänstetid

Längd

Fot Tum

1
Tejrfolck
Henric Kors
Österbotten
27 4 5       9
2
Tejrfolck
Matts Till
Österbotten
28 5 1/3 5       7
3
Tejr
Matts Lund
Österbotten
31 5 5     10
4
Hannus
Johan Wall
Österbotten
27 1/2 5 5       9
5
Grannas
Sergeanten Joh. Herlijn   - - -       -
6
Berg
Elias Rask
Österbotten
26 4 5       9
7
Utters
Eric Ahl
Björneborg
26 1/2 4 5       7
8
Packo
Matts Hägg
Österbotten
27 4 5       8
9
Svarti
Anders Asp
Åbo
32 3/4 5 1/3 5       7
10
Mattila
Eric Berling
Österbotten
45 3/4 24 1/4 5
11
Mäki
Korpral Carl Benj. Söderberg
Björneborg
34 3/4 13 2/3 6
12
Bengti
Michel Granroth
Österbotten
31 7 1/3 5       7
13
StorPhilpula
Eric Forsten
Österbotten
35 1/2 15 2/3 5       8
14
Storkull
Thomas Hoffman
Österbotten
31 2/3 6 11/12 5       9
15
Klemets
Isaak Falck
Sverige
28 6 1/4 5       9
16
Hannula
Thomas Pantolin
Österbotten
34 7 5       8
17
Hakala
Lars Borgström
Stockholm
45 2/3 23 2/3 5       8
18
Ulfves
Joseph Hjort
Österbotten
26 4 6       -
19
Ådjers
Eric Spol
Österbotten
25 4 6       -
20
Björs
Thomas Grönberg
Österbotten
37 5 1/3 5     10
21
Knuts
Johan Hagman
Österbotten
39 19 1/3 5     10
22
Björmans
Vacant
-
44 - -       -
23
Hoxell
Nathanael Holm
Österbotten
24 5 1/6 5       8
24
Isuls
Johan Hed
Åbo län
35 7 1/6 5       7
25
Grannas
Elias Wax
Österbotten
29 7 1/6 5       7
26
Äpel
Fältväbel Gustaf Silfvernagel
-
- - -       -
27
Ragnis
Johan Kamb
Åbo län
32 5 1/3 5       8
28
Guss
Jöran Basun
Tavastehus län
27 5 1/6 5       8
29
Antfolk
Johan Rosenberg
Åbo län
37 5 1/3 5       7
30
Mattila
Adolph Björn
Österbotten
28 5 3/4 5       7

Soldaterna var nu i medeltal 31 1/2 år gamla och hade tjänat 8 år. De var alla gifta. Nu angavs även deras längd i fot och tum. Omskrivet i centimeter utgjorde det kortaste måttet 170 cm, det längsta 180 cm och medeltalet l76,2 cm. Vid mönstringstillfället var åtta soldater på kommendering i Åbo. Tre fick avsked på grund av sjukdom och kroppsskada. En satt i fängelse och var "vanfrägdad".

* Texten ingår i Gunnar Nybonds bok "Soldater, torpare och bönder. Släkt- och bygdekrönika från Sydösterbotten.". - Vasa 1980, utgiven på författarens eget förlag och publiceras på WWW med tillstånd av författarens son Trygve Nybonde.

Immigrant navigation

sydaby.eget.net

editor: Staffan Storteir